Tidsmessig oppdatering av TSIer I

Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og som opphever vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne...

Commission Decision 2012/462/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC and 2006/66/EC and repealing Decision 2002/730/EC concerning technical specifications for interoperability...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Beslutningen ble fastsatt av Kommisjonen 23. juli 2012, publisert i EU-tidende 14. august 2012 og trådte i kraft 24. januar 2013, jf artikkel 7.  

Beslutningen ble tatt inn i avtalen 14. februar 2014. Forskrift 24. juni 2014 nr. 862 om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/462/EF ble fastsatt av Statens jernbanetilsyn og trådte i kraft 1. juli 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen 2012/462/EU av 23. juli 2012 ble publisert i Official journal 14. august 2012. Vedtaket gjelder endringer av tidligere vedtak: 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og som opphever vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne. TSIene som endres av beslutningen er tidligere erstattet av nye TSIer. Endringene er likevel nødvendige av hensyn til prosjekter som fortsatt er forankret i de gamle TSIene.  De TSIene som endres av beslutninger, er:   

•    Vedtak 2002/731/EF om TSI styring, kontroll og signal for høyhastighetslinjer
    •    Vedtak 2002/732/EF om TSI infrastruktur for høyhastighetslinjer
    •    Vedtak 2002/733/EF om TSI energi for høyhastighetslinjer
    •    Vedtak 2002/735/EF om TSI rullende materiell for høyhastighetstog
    •    Vedtak 2006/66/EF om TSI støy
    •    I tillegg oppheves vedtak 2002/730/EF TSI vedlikehold av høyhastighetstog   

Endringene følger av at det er vedtatt spesifikasjoner for et europeisk jernbaneinfrastrukturregister (vedtak 2011/633/EU) og et europeisk typeregister (vedtak 2011/665/EU), og det er nødvendig å oppdatere de tidligere tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSIer) for å sikre konsistens.

Merknader

Beslutningen gjør endringer i TSIer som tidligere er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften.  TSIene for høyhastighetstog har ikke noen praktisk anvendelse i Norge.  Endringene i 2006/66/EF om TSI støy går ut på å sette inn en henvisning i beslutning 2011/665/EU om kjøretøyregisteret og hvilke opplysninger som skal inn i registeret. Dette gir en tydeligere regulering på området.   Beslutningen får derfor minimale konsekvenser for Norge, både rent praktisk, økonomisk og administrativt.  

Beslutningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 862 og fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn har ingen spesielle merknader til vedtaket.

Vurdering

Vedtaket omfatter endringer som har minimal administrativ, praktisk og økonomisk betydning for Norge. 

Disse to rettsaktene ble ansett som EØS-relevante og akseptable for Norge, og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 862. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/462/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32012D0462

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2012
Frist returnering standardskjema: 01.10.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 19/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.07.2014

Lenker