EØS-notatbasen

Tidsmessig oppdatering av TSIer III

Kommisjonsvedtak 2012/464/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF, 2008/284/EF, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne...

Commission Decision 2012/464/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2006/861/EC, 2008/163/EC, 2008/164/EC, 2008/217/EC, 2008/231/EC, 2008/232/EC, 2008/284/EC, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU and 2011/314/EU concerning technical specifications for interoperability...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Beslutningen ble fastsatt av Kommisjonen 23. juli 2012, publisert i EU-tidende 14. august 2012 og trådte i kraft 24. januar, jf. artikkel 13.      

Beslutningen er implementert i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 864 om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/464/EU og trådte i kraft i Norge 1. juli 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2012/464/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF, 2008/284/EF, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen er gitt for å gjøre nødvendige oppdateringer i gjeldende tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSIer). Endringene gjøres samlet for å sikre konsistens, oppdatere henvisninger og oppretting av feil og mangler.  Bakgrunnen for endringene er følgende:

 • Vedtak 2011/633/EU om et europeisk infrastrukturregister
 • Vedtak 2011/655/EU om et europeisk kjøretøyregister
 • Oppdatering av de operasjonelle reglene for ERTMS slik at de passer med versjon 2.3.0d av systemkravspesifikasjonen
 • Oppretting av feil og mangler som er avdekket gjennom bruken av TSIene.

  Følgende TSIer blir endret:

  • Vedtak 2006/861/EF (TSI rullende materiell - godsvogner). Endringene går ut på feilrettinger og å gi riktig henvisninger til registrene.
  • Vedtak 2008/163/EF (TSI sikkerhet i jernbanetuneller). Endringene går ut på feilrettinger og riktige henvisninger til registrene.
  • Vedtak 2008/164/EF (TSI personer med nedsatt bevegelighet). Endringene går ut på oppdatering av henvisninger til andre TSIer og feilrettinger.
  • Vedtak 2008/217/EF (TSI infrastruktur - høyhastighet). Endringene går ut på feilrettinger og å gi riktig henvisning til registrene.
  • Vedtak 2008/231/EF (TSI drift og trafikkstyring - høyhastighet). Endringene går ut på å oppdatere de operasjonelle reglene for ERTMS-strekninger.
  • Vedtak 2008/232/EF (TSI rullende materiell - høyhastighet). Endringene går ut på feilrettinger og å gi riktig henvisning til registrene.•    Vedtak 2008/284/EF (TSI energi - høyhastighet). Endringene går ut på å gi riktig henvisning til registrene.
  • Vedtak 2011/229/EU (TSI støy). Endring som gir riktig henvisning til registrene.
  • Vedtak 2011/274/EU (TSI energi). Endringene går ut på å gi riktig henvisning til registrene.
  • Vedtak 2011/275/EU (TSI infastruktur). Endringene går ut på å gi riktig henvisning til registrene.
  • Vedtak 2011/291/EU (TSI rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk). Endringene går ut på å gi riktig henvisning til registrene.
  • Vedtak 2008/314/EU (TSI drift og trafikkstyring). Endringene går ut på å oppdatere de operasjonelle reglene for ERTMS-strekninger. 
  • Merknader
  • De endringene som beslutningen medfører har ingen betydning for de nasjonale/norske tilpasningene som gjelder eller eksisterende nasjonale regler på området. Beslutningen kan gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift, og med hjemmel i samtrafikkforskriften. Beslutningen er vurdert å ha å ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser for Norge, utover selve implementeringen i norsk rett.  
  • Sakkyndige instansers merknader

   Statens jernbanetilsyn har ingen spesielle merknader til beslutningen.

Vurdering

Beslutningen er relevant og akseptabelt for Norge. Beslutningen er implementert i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 864.            

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/464/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32012D0464

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2012
Frist returnering standardskjema: 01.10.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 19/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.07.2014