Tysk auksjoneringsplattform

Kommisjonsforordning (EU) nr 784/2012 av 30. august 2012 om endring av auksjoneringsforordningen for å inkludere en tysk auksjoneringsplattform...

Commission Regulation (EU) No 784/2012 of 30 August 2012 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to list an auction platform to be appointed by Germany ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 31. august 2012 og ble innlemmet i EØS-avtalen 31.12.2012.

Sammendrag av innhold

I henhold til klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) skal klimakvoter som ikke tildeles vederlagsfritt til de kvotepliktige, selges i kvotemarkedet gjennom auksjonsprinsippet. Klimakvoteauksjoner reguleres gjennom auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010), som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen vedtok 30. august 2012 en endring av auksjoneringsforordningen. Endringene gjelder først og fremst etablering av en egen tysk auksjonsplattform. Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Etableringen av en egen tysk auksjonsplattform vil således ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. I forordningen gis det i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010).


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (gjennom skriftlig prosedyre), der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er av en teknisk karakter, berører ikke Norge direkte og det trengs ingen materielle tilpasninger til denne forordningen. Forordningen anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 784/2012
Basis rettsaktnr.: 87/2003
Celexnr.: 32012R0784

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2012
Frist returnering standardskjema: 12.10.2012
Dato returnert standardskjema: 27.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 31.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.08.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.10.2013

Lenker