Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/479/EU av 14. august 2012 om endring av vedtak 2007/777/EF når det gjelder opplysningene om Israel på listene over tredjeland, hvorfra visse kjøttprodukter kan importeres til Unionen...

Commission Implementing Decision 2012/479/EU of 14 August 2012 amending Decision 2007/777/EC as regards the entries for Israel in the lists of third countries from which certain meat products may be introduced into the Union...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.09.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 5. september 2012 om endringer i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det utbruddet som Israel meldte om den 8. og 9. mars i år av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N2, nå anses som bekjempet.  Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Som følge av utbruddet av HPAI fylte ikke lenger hele Israel de dyrehelsemessige betingelser for å kunne benytte såkalt ”behandling A” på kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fremstilt av kjøtt av fjørfe, oppdrettede strutsefugler og fuglevilt. Denne behandlingen var da ikke tilstrekkelig for å fjerne dyrehelsemessig risiko knyttet til disse varene.   Utbruddet med aviær influensa i Israel anses nå som bekjempet og regionaliseringen av landet er opphevet. Adgang til eksport til EØS-området av slike varer der ”behandling A” er benyttet gjeninnføres for hele Israel. Opplysningene om Israel endres i tråd med dette. Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2012/479/EU.   I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg I og vedlegg II med oppdaterte versjoner som følge av kommisjonsvedtak 2012/479/EU.  Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/479/EU
Celexnr.: 32012D0479

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.08.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 05.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen