vet-TSE

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/489/EU av 24. august 2012 som endrer vedtak 2007/453/EF når det gjelder BSE-status i Østerrike, Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia og Nicaragua...

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION 2012/489/EU of 24 August 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Croatia and Nicaragua...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.09.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp medlemsland i EU, EFTA og visse tredjeland iht. deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt fare for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Østerrike, Belgia, Brasil og Colombia som oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar kategori, samt Kroatia og Nicaragua som begge får status kontrollerbar BSE-risiko.

Det er Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknadene hvorpå EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget i vedtak 2007/453/EF oppdateres nå iht. OIEs generalforsamlings avgjørelser i mai 2011.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Norge er vurdert av OIE og kategorisert som et land med neglisjerbar risiko for å ha BSE.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For å opprettholde sin BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 489/2012/EU
Basis rettsaktnr.: 2001/999/EF
Celexnr.: 32012D0489

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2012
Frist returnering standardskjema: 12.10.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.11.2012
Høringsfrist: 21.01.2013
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen