Co2-reduserende teknologi

Kommisjonsforordning (EU) nr. 195/2013 av 7. mars 2013 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 hva gjelder innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler....

Commission Regulation (EU) No 195/2013 of 7 March 2013 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as concerns innovative technologies for reducing CO2 emissions from light passenger and commercial vehicles....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 7. mars 2013, og trådte i kraft i EU 28. mars 2013. Forordningen kom til anvendelse fra 1. juli 2013. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Forordning 195/2013 ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 8. april 2014, beslutning nr. 37/2014. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 1, med ikrafttredelse den 10. april 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 195/2013 endrer relevante administrative bestemmelser som templater (maler) og skjema i direktiv 2007/46/EF (rammedirektiv for godkjenning av kjøretøy) og forordning 692/2008 (gjennomføringsforordning for avgassgodkjenning av kjøretøy). Endringene vil tilrettelegge for ordningen med godkjenning av økoinnovasjoner på kjøretøy. Godkjenning av økoinnovasjoner er en del av strategien for å redusere CO2-utslippet fra nye biler i EU. Dette innføres gjennom forordning 443/2009 (CO2-utslipp fra kjøretøy) og forordning 725/2011 (gjennomføringsforordning for godkjenning av økoinnovasjoner på kjøretøy). Endringene som innføres gjennom forordning 195/2013 gjør det mulig å godkjenne økoinnovasjoner som en del av den ordinære typegodkjenningen av kjøretøy.

NB: Forordning 195/2013 erstattet kommisjonsforordning 171/2013 nesten umiddelbart etter at sistnevnte forordning var publisert, slik at forordning 171/2013 aldri vil tre i kraft. Eneste endring som ble innført i forordning 195/2013, var at ikrafttredesesdatoen for de nye bestemmelsene ble utsatt noen måneder, til 1. juli 2013. Dette skulle gi medlemslandene rimelig tid til å tilpasse seg endringene, for å tilpasse sine skjemaer etc som brukes ved typegodkjenning av kjøretøy. Av hensyn til juridisk sikkerhet og klarhet ble forordning 171/2013 erstattet i sin helhet.


Merknader

EU-hjemmel:

Forordning (EU) nr. 195/2013 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende rett:

Norge har ikke bestemmelser om økoinnovasjoner på kjøretøy.

Norsk gjennomføring:* Se oppdateringer under feltet "status".

Forordningen vil bli tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Forordningen antas ikke å ville få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil innebære de administrative konsekvenser for offentlig myndighet som følger med å implementere rettsakten i norsk regelverk. I tillegg vil forordningen kreve en liten endring i systemet for godkjenning av kjøretøy (Autosys). Dette er kun en mindre engangsutgift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Forordning 195/2013 vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Som nevnt foran inneholder forordning 195/2013 endringer som tilrettelegger for økoinnovasjoner på kjøretøy, som er del av en overordnet strategi for reduksjon av CO2-utslipp. Strategien fremgår av forordningene 443/2009 og 725/2011. Disse forordningene er per august 2013 ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen og det er uvisst når dette vil skje. Dette anses ikke å være til hinder for innlemmelse av forordning 195/2013, som kun legger til rette for godkjenning av økoinnovasjoner.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 195/2013
Basis rettsaktnr.: 692/2008
Celexnr.: 32013R0195

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2013
Frist returnering standardskjema: 26.04.2013
Dato returnert standardskjema: 01.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 37/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.10.2013
Høringsfrist: 12.12.2013
Frist for gjennomføring: 09.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 10.04.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2014

Lenker