Endr. av forordning 669/2009 - 2. kv. 2013

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 270/2013 av 21. mars 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler a...

Commission Implementing Regulation (EU) No 270/2013 of 21 March 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of no...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.04.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. mars 2013, med ikrafttredelse 1. april 2013.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 270/2013 trer i kraft 1. april 2013 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

- Produktene korianderblader og basilikum fra Thailand (ferske) (pesticider) får redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av færre funn av pesticider.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Reduksjonen i kontrollfrekvensen for produktene med ferske korianderblader og basilikum fra Thailand (pesticider) fra 20 % til 10 % vil gi Mattilsynet reduserte kostnader og mindre saksbehandling i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen. Næringen vil få reduserte analysekostnader og generelle kostnader ettersom det skal gjennomføres færre fysiske kontroller på disse produktene.

Importen av disse produktene fra tredjestater anses for tiden som begrenset, med henholdsvis 36 forsendelser med korianderblader og 3 forsendelser med basilikum i 2012. Alle forsendelsene inneholdt et begrenset kvantum med disse produktene. Hittil i 2013 er det ikke registrert noen import av disse produktene der Norge er første mottaksstat.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel I og kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 270/2013
Celexnr.: 32013R0270

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.04.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen