EØS-notatbasen

Europa-kommisjonens beslutning av 2012/32/EU som pålegger medlemsstatene å forby omsetning av en spesiell type tilbehør bestående av flere sammensatte metalldeler for håndholdte ryddesager...

Europa-kommisjonens beslutning av 2012/32/EU som pålegger medlemsstatene å forby omsetning av en spesiell type tilbehør bestående av flere sammensatte metalldeler for håndholdte ryddesager...

Commission decision of 2012/32/EU requiring Member States to prohibit the placing on the market of flail-type cutting attachments for portable hand-held brush cutters...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

Beslutning 2012/32/EU ble fattet den 19. januar 2012, og trådte i kraft 30. april 2012 i EU Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Europakommisjonens beslutning av 19. januar 2012 som pålegger medlemsstatene å forby omsetning av en spesiell type tilbehør bestående av flere sammensatte metalldeler for håndholdte ryddesager  Sammendrag av innhold

Europakommisjonens beslutning 2012/32/EU, fattet den 19. januar 2012, pålegger medlemsstatene å forby omsetning av en spesiell type tilbehør bestående av flere sammensatte metalldeler for håndholdte ryddesager. Dette utstyret er å betrakte som utskiftbart utstyr i som omfattes av maskindirektivet - direktiv 2006/42/EU. Bakgrunnen for beslutningen er svenske myndigheter i september 2008 informerte andre medlemsland og Kommisjonen om at slikt utskiftbart utstyr kunne være farlig. Senere, i mai 2010, informerte britiske myndigheter om et dødsfall med slik utstyr, samt at de hadde tatt initiativ for å trekke dette produktet tilbake fra markedet.  Beslutningen pålegger medlemsstatene å ta de nødvendige tiltak for å forby at slike produkter blir plassert på markedet. Bruken av slikt tilbehør med sammensatte metalldeler innebærer en betydelig større risiko for brudd under drift og påfølgende utslynging enn bruk av verktøy som består av en enkelt del. På bakgrunn av manglende vern i forhold til denne risikoen har Europakommisjonen kommet til at slikt tilbehør ikke er i samsvar med kravene i direktiv 2006/42/EF, vedlegg I, nr. 1.3.2 og 1.3.3.

Merknader
Hjemmel i U-traktaten:
Hovedrettsakten, maskindirektivet 2006/42/EF er fattet med hjemmel i traktatens artikkel 95 Rettslige konsekvenser: Beslutningen er fattet med hjemmel i artikkel 9 nr. 1 andre avsnitt, i maskindirektivet (2006/42/EF). Maskindirektivet er inntatt i EØS-avtalen, Vedlegg II, Kapittel XXIV.  Maskindirektivet 2006/42/EF av 17. mai 2006 er gjennomført i forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner. EU-kommisjonen har vurdert at det angjeldende utstyret er å betrakte som utskiftbart utstyr som går inn under definisjonen av maskin, jf. maskindirektivet 2006/42/EF artikkel 2, bokstav b. Tilsvarende bestemmelse finnes i maskinforskriften § 2, bokstav b. 

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Omsetningsforbudet vil bli fulgt opp av Arbeidstilsynet gjennom markedsovervåkning.  I 2012 gjennomførte Arbeidstilsynet markedskontroll som avdekket at det ikke fantes produsenter av slikt utstyr i Norge, men det ble funnet én importør/distributør. Denne importøren/distributøren stanset omsetningen og det ble gitt pålegg om tilbaketrekking av solgte enheter. Importøren/distributøren hadde solgt ca. 1500 eksemplarer i Norge. Utbredelsen av produktene anses etter dette å være liten, og oppgaven vil være lite ressurskrevende. Forbudet anses ikke å ha økonomiske konsekvenser.    Gruppering:
Gruppe 2: Rettsakten vil kreve forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.
    Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling Det er ikke kjennskap til uttalelse fra sakkyndige instanser i Norge, men som omtalt ovenfor har svenske og britiske myndigheter reagert på sikkerhetsrisiko ved produktet.  Denne saken har vært informert om, diskutert og oppe til avstemning i ADCO Machinery møter, samt informert om og diskutert i SLIC Machex. UK v/HSE har stått for presentasjonene. Arbeidstilsynet har deltatt på disse møtene.  

Vurdering

 Arbeidstilsynet vurderer det som hensiktsmessig å innta omsetningsforbudet i et vedlegg til maskinforskriften. I forhold til sistnevnte alternativ er Arbeidstilsynet, gjennom høring foretatt av Arbetsmiljöverket, gjort kjent med at Sverige foreslår å vedta en egen forskrift for å implementere beslutningen. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel for implementering i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)9772
Rettsaktnr.: 2012/32/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/46/EU
Celexnr.: 32012D0032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: