Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 374/2013 av 23. april 2013 om godkjenningen av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som fôrtilsetningsstoff til livkylling (innehaver av godkjenningen Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S...

Commission Implementing Regulation (EU) No 374/2013 of 23 April 2013 concerning the authorisation of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for chickens reared for laying (holder of the authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyarisan Pharm...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) til bruk i fôr til livkylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserned stoffer. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. Den er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, fjørfearter av mindre økonomisk betydning unntatt de eggleggende, til avvent smågris og til andre avvente smågriser av mindre økonomisk betydning.  

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk. Det viser også å ha ønsket effekt ved å kunne bedre livkyllingenes vekst og trivsel. Det er satt en grense for minste tillatte innhold på 2,5x108 KDE/kg fullfôr, KDE er kolonidannende enheter, for at preparatet skal ha ønsket virkning. Det er videre tillatt å tilsette preparatet til fôr som inneholder de godkjente koksidiostatikaene monensin natrium, diclazuril, salinomycin natrium og lasalocid natrium. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 14. mai 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk til andre dyrearter.

Fôrindustrien får tilgang til enda et preparat med tarmstabilisernde virkning, som kan brukes til flere fjørfearter enn før. Et preparat med bredt anvendelsesområde kan føre til mindre lagerhold og sparte kostnader ved at innkjøp og bruk kan effektiviseres. Siden det er mange tilsvarende preparater i markedet i dag, vil forhold ved den enkelte virksomheten avgjøre om den nygodkjente anvendelsen er aktuell for dem.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 374/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0374

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2013
Frist returnering standardskjema: 14.06.2013
Dato returnert standardskjema: 24.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 26.08.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen