Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klimatilpasning i EU

EU strategi klimatilpasning...

An EU Strategy on adaptation to climate change...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

Den nye strategien bygger videre på hovedelementene i EUs hvitbok om klimatilpasning fra 2009. Hovedformålet med EUs strategi for klimatilpasning er å bidra til et mer klimarobust Europa. Det innebærer å øke kapasiteten til å håndtere konsekvensene av klimaendringer og styrke koordineringen av arbeidet. Strategien skal fremme medlemslandenes arbeid med klimatilpasning, bidra til bedre informerte beslutninger og fremme klimatilpasning i de mest utsatte sektorene. Strategien gir en kortfattet oversikt over klimaendringene i Europa, status for EUs arbeid med klimatilpasning og peker ut de viktigste arbeidsområdene framover.

Sammen med selve strategien er det publisert tilhørende arbeidsdokumenter fra Kommisjonen om miljø, helse, kyst og hav, landbruk og infrastruktur. Videre er det lagt fram retningslinjer for utvikling av tilpasningsstrategier og det orienteres også nærmere om hvordan klimatilpasning ivaretas i politikken for strukturell utjevning (cohesion policy, strukturfondene) og den felles landbrukspolitikken. Kommisjonen har også presentert en grønnbok om forsikringsbransjens rolle i arbeidet med klimatilpasning.

Et av formålene med strategien er å understøtte utviklingen av tilpasningstrategier i EUs medlemsland, i tråd med landenes forpliktelse om å utarbeide slike strategier i henhold til FNs klimakonvensjon.


Sakkyndige instansers merknader

Det ble orientert om strategien i spesialutvalget for miljøsaker 19.06.2013, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2013)216
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen