Økodesign, forberedende studium UPS

Økodesign, forberedende studium for avbruddsfrie strømforsyninger (UPS), Ener lot 27...

Ecodesign, preparatory study related to the Ecodesign of Energy-using Products (ErP) Directive 2005/32/EC for Uninterruptible Power Supply (UPS). Ener lot 27...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVI. Energi

Status

Studien ble igangsatt i mars 2012. Det første stakeholdermøtet er blev avholdt 21. september 2012. Det andet stakeholdermøte ble avholdt i januar 2013. Det siste stakeholdermøde ble avholdt 14. november 2013. Studiet er avsluttet i juni 2014, og den endelige rapport er offentliggjort.

Det forventes, at «impact assessment gennemføres» i 2016 med etterfølgende vedtak og publisering av endelige regulering.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har avsluttet en forberedende studie av avbruddsfrie strømforsyninger, f.eks. batterier – på engelsk kalt uninterruptible power supplies (UPS). Studien har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien kan resultere i en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU.

Produktene som i utgangspunktet omfattes av studien:

UPS til bruk i husholdninger og bedrifter, herunder datasentre, dvs. fra små til meget store UPS-systemer.
Alle typer UPS-systemer, men har mest fokus på de med batterier fremfor andre typer energi lagre.
UPS-systemene er oppdelt i 3 typer i forhold til virkemåte og funksjonalitet:

 • Standby (offline): Den mest simple type, som kobler inn ved strømutfall, men som ikke forbedrer spenningskvaliteten.
 • Line Interactive: En mer avansert type, som konstant er tilkoblet strømlinjen, og dermed kan levere strøm, så snart spenningen falder. Den holder spenningen konstant.
 • Double conversion: Den mest avanserte typen, hvor all strøm går igjennom UPS’en, og som vedlikeholder konstant spenning og energiforsyning ved strømutfall. Den holder både spenning og frekvens konstant.

Produkter som ikke omfattes av studien:

 • Energiproduserende anlegg, f.eks. generatorer eller motorer

Forslag til økodesignkrav:
Alle produkter omfattet av studiet:

 • Minimums krav til effektivitet med fokus på høyere effektivitet og multi-tilstand: Studiet vurderer besparelser på ca. 11 TWh/år i 2025.
 • Krav til forbrukerinformasjon og andre økodesignkrav.
 • Energimerking, hvor det blir tatt hensyn til forskjellige typer produkter og til markedsføring av ressurseffektivitet ut over energieffektivitet. Studiet kommer ikke med tal for mulige besparelser på grunn av mangle på produsent data men gir enkelte eksempler.

Eventuelle krav forventes tidligst å ha virkning fra 2017. Studiet fraråder andre muligheter, herunder frivillig avtale.

Merknader: Ingen

Sakkyndige instansers merknader:  Ingen

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Andre opplysninger

Dette notatet er skrevet på bakgrunn av sluttrapporten som kan lastes ned fra:
www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lot-27-Consolidated-Final-Report.pdf
 

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker