Økodesign, rentvannspumper, ENER Lot 29

Rentvannspumper, ENER Lot 29...

Clean water pumps, ENER Lot 29...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien ble igangsatt i desember 2011. Det første stakeholdermøtet ble avholdt i juli 2012. Annet stakeholdermøde ble avholdt i mai 2013. Det er planlagt et 3. møte i desember 2013. Studien forventes avsluttet i juni 2014. Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr. 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011.

Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. xx /20xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Sammendrag av innhold  

EU-kommisjonen har igangsatt en forberedende studie av rentvannspumper til svømmebasseng, springvann, akvarier mv. I studien undersøkes potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien kan resultere i en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som omfattes av studien:

Pumper til transport av rent vann, for eksempel til bruk i offentlige og private svømmebasseng, springvann, akvarier og sjøanlegg. Studien omfatter både selve pumpen og videre hele produktenheten inklusive eventuell motor, frekvensomformer og styring. Generelt omhandler studien mange av de store pumper, som ble unntatt fra produktgruppen Lot 11 (omhandlet elektriske pumper til drikkevannsforsyning mv.)

Produktene omfattet av studien ENER Lot 29 kan f. eks være:

1. Vannpumper plassert på land (pumper større enn i Lot 11)

2. Flertrins - dykkpumper (pumper med vesentlig høyere trykk enn normalt, plassert under vand) (pumper større end i Lot 11)

3. Flertrinns-pumper (pumper med vesentlig høyere trykk enn normalt, plassert på land) (pumper større enn i Lot 11).

Produkter som ikke omfattes av studien:

• Sirkulasjonspumper omfattet av forordning EU/641/2009 + rettelse 622/2012 av 11. juli 2012.
• Vannpumper omfattet av forordning EU/547/2012.
• Spillvannspumper omfattet av studien ENER Lot 28

Forslag til økodesignkrav

Studien er ennå ikke kommet med forslag til økodesignkrav. Det er sannsynlig at studien vil foreslå krav til produktenes energieffektivitet og krav om produktinformasjon. Eventuelle krav forventes tidligst å ha virkning fra 2016.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Vurdering

Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for Norge? Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land. 

Økodesign: Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).  

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?  Økodesign: Det antas at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder for å tilfredsstille de nye produktkravene. Økodesignforskriften åpner også for at bedriftene kan pålegges å avstå gratis eksemplarer av et produkt for testing. Dersom produktet er kostbart, kan avståelsen representere en ekstra økonomisk byrde for bedriften. Mest sannsynlig vil aktørene hente inn igjen denne utgiften gjennom å sette høyere priser på produktene som tilbys den enkelte forbruker.   

Andre opplysninger (kan være unntatt offentlighet)Lenke til studien:  http://lot29.ecopumps.eu/homeDette notat er skrevet på bakgrunn av dokumenter offentliggjort etter 2. stakeholtermøte i mai 2013.

Andre opplysninger

Lenke til studien:

http://lot29.ecopumps.eu/home

Dette notatet er skrevet på bakgrunn av dokumenter offentliggjort forut for første stakeholdermøte.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 125/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen