REACH

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 254/2013 av 20. mars 2013 om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier...

Commission Implementing Regulation (EU) No 254/2013 of 20 March 2013 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restrictions of chemicals (REACH) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 20. mars 2013. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 254/2013 endres gebyrene knyttet til REACH-forordningen. Virksomheter betaler blant annet gebyrer ved registrering og ved søknad om tillatelse til å benytte stoffer som omfattes av krav om godkjenning i henhold til REACH. Etter en gjennomgang og vurdering av hvilke effekter REACH-forordningen har på blant annet industrien, fremkom det at for særskilt små og mellomstore bedrifter er registreringskostnadene tunge. Gebyrer for disse virksomhetene er derfor redusert. For å sikre at inntektene til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA ikke reduseres er standardbeløpene for øvrige virksomheter hevet litt. De justerte og spesifikke gebyrsatsene fremkommer i vedleggene til forordning (EU) nr. 254/2013.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 133/2009 og gjennomført ved endring i REACH-forskriften av 20. oktober 2010. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 254/2013 vil skje ved tilsvarende endring i REACH-forskriften.  Administrative/økonomiske konsekvenser: Den totale inntekten til ECHA fra gebyrene er forutsatt å være tilnærmet uendret etter omleggingen. Det legges derfor ikke opp til en generell heving av gebyrnivået. Gebyrene for små og mellomstore virksomheter er redusert, og mest for de minste virksomhetene. Gebyrene for større virksomheter er økt i størrelsesorden 3,5 – 4 prosent, avhengig av hva gebyrene skal dekke. Siden Norge har en stor andel av små og mellomstore virksomheter, vil de justerte gebyrene samlet sett være en fordel for norske virksomheter. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 254/2013 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser. Gruppe 2: Forordning (EU) nr. 254/2013 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer er også innlemmet i EØS-avtalen (2009) og gjennomført ved endring i REACH-forskriften. Det er sentralt for alle de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0254/2013
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32013R0254

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.03.2013
Frist returnering standardskjema: 06.05.2013
Dato returnert standardskjema: 03.06.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker