EØS-notatbasen

Revisjon av Annex I i emballasjedirektivet

Kommisjonsdirektiv om emballasje og emballasjeavfall, direktiv 2013/2/EU...

Commission Directive amending Annex I to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.04.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold Direktivet erstatter det gjeldende Annex I i direktiv om emballasje og emballasjeavfall (emballasjedirektivet), 94/62/EC, revidert 04/12/EC. Emballasjedirektivets artikkel 3 pkt. 1 definerer tre typer emballasje, med en påfølgende teoretisk beskrivelse av hver type emballasje. Disse tre emballasjetypene blir i Annex I illustrert av en liste med faktiske eksempler, hvor eksemplene blir definert som emballasje, emballasje dersom intensjonen er at den skal fylles ved salgsstedet, delvis emballasje eller emballasjeavfall. Det nye Annex I er en lengre og mer utfyllende liste med eksempler, hvor flere av eksemplene er grensetilfeller som eksemplifiserer hvordan den teoretiske avgrensningen fungerer i praksis. Av de nye eksemplene er det verdt å merke seg at kapsler med kaffe er kun emballasje dersom de er tomme etter bruk. Det betyr effektivt at kaffepatroner med brukt kaffe i er definert som produkt og ikke emballasje. Det har tidligere vært oppmerksomhet rundt den mengden avfall dette produserer, og kunder har etterspurt returordninger for dette.

Merknader

Direktivet hadde en gjennomføringsfrist innen 30. september 2013. Endringene er mer av opplysende karakter og bidrar til å definere grensetilfeller. Vi ser ikke at endringen av Annex I tilsier at vi må endre emballasjeavtalene mellom Miljøverndepartementet og industrien, og heller ikke avfallsforskriften kap. 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt og ble behandlet i SU-miljø 12. mars

Vurdering

Direktivet er en ytterligere spesifisering av grensetilfellene mellom produkt og emballasje gjennom flere eksempler. Den klarerende effekten er i seg selv positiv, og vil trolig bidra til et enda klarere regelverk i grensetilfellene. For rapporteringen gjennom emballasjeavtalene vil dette trolig ha neglisjerbar effekt. Om de ytterligere spesifikasjonene fører til at flere tidligere produkter nå blir definert som emballasje, vil dette kunne føre til endringer i returgrad for emballasjetypen dersom innsamlingsgraden av den nye emballasjen er lav. Gitt typene emballasje det snakkes om virker dette lite sannsynlig.

Produktforskriften § 2-15 regulerer innholdet av tungmetaller i emballasje. Dersom tolkningen av hva som faller innenfor begrepet emballasje forskyves, kan enkelte produkter falle inn under eller ut av denne reguleringen. I praksis forventes det ikke at endringen av direktivet får konsekvenser i denne sammenhengen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/2/EU
Basis rettsaktnr.: 1994/062/EF
Celexnr.: 32013L0002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2013
Frist returnering standardskjema: 22.03.2013
Dato returnert standardskjema: 13.05.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: