Teknologioverføringsavtaler

Gruppeunntak og retningslinjer om teknologioverføringsavtaler...

Revised block exemption and guidelines for technology transfer agreements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2013

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIV. Konkurranseregler

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Frist for å kommentere utkast til nytt gruppeunntak og retningslinjer til Kommisjonen er 17. mai 2013. Høringsfristen til Konkurransetilsynet for utarbeidelse av et samlet norsk innspill til Kommisjonen var 22. april 2013.

Spesialutvalget for konkurransesaker er enig i at det ikke sendes høringssvar til Kommisjonen. Dette er hovedsaklig begrunnet i at det i den interne norske høringsrunden ikke fremkom særnorske forhold, og at norske myndigheter vil delta i den videre prosessen gjennom rådgivende komité.

Sammendrag av innhold

Traktaten om Den europeiske unions virkeområde (TEUV) artikkel 101 forbyr samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. TEUV artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53. TEUV artikkel 101 nr. 3/EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 gir  automatisk unntak fra forbudet (legalunntak) dersom fire angitte vilkårer oppfylt.

Det er foretakenes ansvar å selv vurdere om deres adferd er lovlig i henhold til artikkel 101/artikkel 53. Kommisjonen har likevel opprettholdt ordningen med gruppefritak for å lette vurderingen for foretakene og gi de foretak som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket en "trygg havn", samt for å gi veiledning til nasjonale konkurransemyndigheter når de håndhever artikkel 101 på slike avtaler. Gruppeunntaksforordninger tas inn i EØS-avtalen og får da gyldighet for anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53.

Kommisjonen supplerer i betydelig grad gruppefritakene med omfattende retningslinjer for håndhevingen av artikkel 101. Retningslinjene binder Kommisjonen i deres håndheving av regelverket. ESA har vedtatt identiske retningslinjer for anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53.

Gjeldende kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2004 gir gruppefritak for kategorier av teknologioverføringsavtaler. Forordningen utløper 30. april 2014.

Det ovennevnte gruppefritaket unntar enkelte horisontale og vertikale avtaler om teknologioverføring fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i traktaten artikkel 101, såfremt nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2004 er gjennomført i EØS-avtalen og i norsk rett, og gjelder dermed ved anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53 i norsk rett.

EU-kommisjonen publiserte 20. februar 2013 forslag til revidert gruppeunntak for teknologioverføringsavtaler med tilhørende retningslinjer, og sendte forslaget på offentlig høring. Kommisjonens forslag til nytt gruppefritak for teknologioverføringsavtaler er langt på vei en videreføring av dagens ordning. Det foretas imidlertid enkelte endringer – hovedsakelig innstramminger – med formål om å forsterke insentivene for forskning og utvikling, legge til rette for spredningen av immaterielle rettigheter og stimulere til konkurranse.

Kommisjonen foreslår:

·         en ny bestemmelse som klargjør forholdet mellom dette gruppefritaket og andre gruppefritak; ·         en lavere markedsandelsgrense for enkelte typer av lisensieringsavtaler mellom foretak som ikke er konkurrenter;·         at en begrensning av passivt salg til et eksklusivt område eller en eksklusiv kundegruppe som lisensgiveren har tildelt en lisenstaker, ikke lenger skal dekkes av den "trygge havna" i gruppefritaket;·         at former for eksklusiv tilbakelisensiering fra lisenstakere ikke lenger skal dekkes av den "trygge havna" i gruppefritaket;·         og at termineringsklausuler ikke lenger skal dekkes av den "trygge havna" i gruppefritak.

Det er foreslått at gruppefritaket skal få anvendelse fra 1. mai 2014 til 30. april 2026.

Kommisjonen har også foreslått revideringer i retningslinjene for anvendelsen av artikkel 101 på teknologioverføringsavtaler. De foreslåtte endringene speiler de endringer som er foreslått i gruppeunntaket, samt at det er foreslått nye avsnitt om forliksavtaler og "patent pools".

Se utkast fra Kommisjonen til nytt gruppeunntak, nye retningslinjer, pressemelding 20. februar 2013 og ofte stilte spørsmål her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-120_en.htm .

Merknader

Det foreslåtte gruppefritaket er ment å erstatte kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2004, som er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XIV del C nr. 5 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. En vedtagelse av et nytt gruppefritak innebærer at en ny forordning må tas inn i EØS-avtalen og den norske forskriften må endres tilsvarende.

Sakkyndige instansers merknader

Konkurransetilsynet la Kommisjonens forslag til nytt regelverk ut på offentlig høring: http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Horing-om-regelverk-for-teknologioverforing. Konkurransetilsynet mottok ett høringssvar fra Advokatforeningen som i hovedsak støtter endringsforslagene. Regelverket har også vært skriftlig behandlet i Spesialutvalget for Konkurransesaker.   

Vurdering

Det nye gruppefritaket er EØS-relevant. Forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. må endres.

Det ventes at ESA vil vedta tilsvarende nye retningslinjer (soft law) for anvendelsen av EØS-avtalen artikkel 53 på teknologioverføringsavtaler.   Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil vurdere å vedta en ny forskrift som gir det fremtidige gruppeunntaket om teknologioverføringsavtaler anvendelse for tolkning av konkurranseloven § 10. Det eksisterende gruppeunntaket (forordning (EF) nr. 772/2004) er innført som et unntak fra norsk konkurranserett ved forskrift 6. juli 2006 nr. 922 om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler.

Saken innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 12.03.2013
Høringsfrist: 22.04.2013
Frist for gjennomføring:

Lenker