Vet - hunder, katter og ildere

Kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2014 av 14. januar 2014 som opphever vedtakene 2004/301/EF og 2004/539/EF og forordning (EU) nr. 388/2010...

Commission Regulation (EU) No 31/2014 of 14 January 2014 repealing Decisions 2004/301/EC and 2004/539/EC and Regulation (EU) No 388/2010...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever vedtakene 2004/301/EF og 2004/539/EF. Vedtakene ble i sin tid fattet for å lette innføringen av forordning (EF) nr. 998/2003. At EUs nye forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr opphever og erstatter forordning (EF) nr. 998/2003 gjør de to vedtakene utdatert. Rettsakten opphever i tillegg forordning (EU) nr. 388/2010. Bestemmelsene i denne forordningen er revidert og tatt inn i forordning (EU) nr. 576/2013. Forordning (EU) nr. 388/2010 blir derfor utdatert når forordning (EU) nr. 576/2013 iverksettes fra 29. desember 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for noen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Fordi rettsakten er avhengig av forordning (EU) nr. 576/2013 bør den tas inn i EØS-avtalen samtidig med denne.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0031/2014
Basis rettsaktnr.: 0998/2003
Celexnr.: 32014R0031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2014
Frist returnering standardskjema: 11.04.2014
Dato returnert standardskjema: 17.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 66/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2014
Høringsfrist: 01.08.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker