Yessotoksiner i muslinger-grenseverdier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 786/2013 av 16. august 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder tillatte grenseverdier for yessotoksiner i levende muslinger...

Commission Regulation (EU) No 786/2013 of 16 August 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the permitted limits of yessotoxins in live bivalve molluscs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omhandler endring av grenseverdier for yessotoksiner i levende muslinger.

Dagens grenseverdi på 1 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt er satt på bakgrunn av akutt toksisitet funnet ved musestudier. Disse effektene er aldri sett på mennesker. Det er ikke funnet noen kroniske effekter av yessotoksiner i dyreforsøk.

Yessotoksinproduserende alger er relativt vanlige og forekommer normalt i størst konsentrasjon på forsommeren. De har vært påvist langs stort sett hele norskekysten. Yessotoksinet har tidligere vært problematisk i noen områder med skjelloppdrett, men det er for øyeblikket lav aktivitet i disse områdene i Sør-Norge.

Dagens grenseverdi på 1 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt er problematisk fordi den hindrer handel med muslinger som ikke anses helsefarlige. Codex har valgt å ikke regulere yessotoksiner i muslinger på grunn av fravær av helsefare.

The Panel of Contaminants in the Food Chain (CONTAM panel) har fastsatt en Acute Reference Dose (ARfD) for yessotoksin på 0,025 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt. Dette er basert på tester utført på dyr, på grunn av manglende data på mennesker.

En porsjon muslinger på 400 g (som inneholder dagens grenseverdi for yessotoksin på 1 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt) vil resultere i et inntak av yessotoksin som er ekvivalent til 0,0067 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt, hvilket er lavere enn ARfD satt til 0,025 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt. Dette gir derfor ingen helserisiko. Med en ARfD på 0,025 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt kan grenseverdien økes til 3,75 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt uten at det utgjør en helserisiko (0,025/0,0067 = 3,75).

Økningen i grenseverdien for yessotoksiner er i tråd med European Food Safety Authoritys (EFSA) uttalelse.

På bakgrunn av dette økes grenseverdien fra 1 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt til 3,75 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt.

Den foreslåtte grenseverdien er basert på ARfD og er derfor en sikring mot akutt forgiftning av yessotoksiner.

Det foreligger ikke data på kronisk toksisitet, karsinogenisitet, teratogenisitet og de toksikologiske dataene er mangelfulle. På grunn av dette har EFSA ikke kunnet fastslå et tolerabelt daglig inntak (TDI).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften), vedlegg III, avsnitt VII, Kapittel V, punkt 2d. Endringen er nøytral ifht. regelverksforenkling. Konsekvensen av forslaget er at både myndighetene og næringen får en mindre økonomisk og administrativ byrde. Man unngår unødig prøvetaking og tilbakeholdelse av partier med innhold av yessotoksiner umiddelbart over grenseverdien på 1 milligram/kg. I tillegg er ny grenseverdi for yessotoksiner mer faglig korrekt, fordi det foreligger ny kunnskap.

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge støtter forslaget om ny grenseverdi på 3,75 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt for yessotoksiner i levende muslinger, da dette er mer faglig korrekt og ikke gir en økt helserisiko for konsumentene.

Hvis grenseverdien ikke økes i Norge men i øvrige medlemsland, kan dette føre til problem ved eksport og import av muslinger.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 786/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0786

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2013
Frist returnering standardskjema: 14.10.2013
Dato returnert standardskjema: 13.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker