Forsiden

Forlengelse - unntak for trikinundersøkelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 702/2013 av 22. juli 2013 om overgangsordninger i forbindelse med anvendelsen av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder akkreditering av offisielle laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser og om endring a...

Commission Implementing Regulation (EU) No 702/2013 of 22 July 2013 on transitional measures for the application of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the accreditation of official laboratories carrying out official testing for Trichinella and ame...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og gjelder fra 1. januar 2014 til 31. desember 2016.Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger en overgangsordning i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (anumaliehygieneforordningen), (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen) og (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Forordningene som trådte i kraft i EU 1. januar 2006, medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Siden det i noen tilfeller ville ha medført praktiske problemer hvis noen av elementene fikk øyeblikkelig virkning fra 1. januar 2006, ble det ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 fastsatt overgangsordninger som utløp 31. desember 2009. Ordningene ble forlenget til 31. desember 2013 ved forordning (EF) nr. 1162/2009.

Forordning (EU) nr. 702/2013 forlenger overgangsordningen for unntak fra kravet i forordning (EF) nr. 882/2004 om at laboratorier som analyserer prøver skal akkrediteres. Erfaringer har vist at laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser, og som befinner seg på slakterier eller vilthåndteringsvirksomheter, har behov for ekstra tid til å oppnå full akkreditering. Dette fordi akkreditering er en kompleks og omstendelig prosess.

Denne ordningen har tidligere vært gjennomført i forordning (EF) nr. 1162/2009. Ordningen er nå flyttet til kontrollforordningen ettersom Kommisjonen ønsker å samle bestemmelsene om laboratorier på samme sted.

Forlengelsen av overgangsordningen gjelder i 3 år, fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk for fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) som gjennomfører forordning (EF) nr. 882/2004 og forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) som gjennomfører forordning (EF) nr. 1162/2009.

Det er etter Mattilsynets vurdering ikke nødvendig å sende forordningen på høring. Forlengelsen i forordningen vil ikke medføre materielle endringer for næringen.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Rettsakten vil ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet ettersom dette unntaket allerede er på plass. Rettsaken innebærer heller ingen endrede rettigheter eller plikter for private parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten forlenger et unntak fra kravet om akkreditering av laboratorier på slakterier eller vilthåndteringsvirksomheter som utfører offisielle trikinundersøkelser. Forlengelsen fremstår som nødvendig sett i forhold til de utfordringene som medlemsstatene har med å komme i mål i forhold til kravene som stilles til disse laboratoriene og akkreditering for prøvetaking for trikiner. Flyttingen av unntaket fra forordning (EF) nr. 1162/2009 til forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) fremstår som fornuftig, med tanke på å samle reglene om laboratorier på et sted. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også hjemme i vedlegg II kapittel XII i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 702/2013
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32013R0702

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.07.2013
Frist returnering standardskjema: 06.09.2013
Dato returnert standardskjema: 31.12.1899
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.07.2014

Lenker