Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2013 av 1. juli 2013 om godkjenning av sinkchelat av methionin (1:2) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 636/2013 of 1 July 2013 concerning the authorisation of zinc chelate of methionine (1:2) as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten i er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et chelatpreparat av methionin sink. Tidligere er preparatet godkjent som en kilde for aminosyren methionin til drøvtyggere. Preparatet består av aminosyren methionin og mikromineralet sink, og bruksområdet er utvidet til å være en kilde for sink i fôr til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Anvendelsen av preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Likeså at det er en effektiv kilde for sinktilførsel i fôret til alle dyrearter. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen gjelder preparatet sinkchelat av methionin (1:2). Det framstilles i melform og skal inneholde minst 78 % DL-methionin og mellom 17,5 % og 18,5 % sink. Preparatet skal alltid blandes inn i fôret i form av premiks. Videre skal en ta hensyn til methionintilførselen via fôret, når en tilsetter dette preparatet. Tillatt største innhold av sink i fullfôr er på samme nivåer som for andre godkjente sinkpreparater, og de er: 250 mg/kg fullfôr til kjæledyr, 200 mg/kg i fiskefôr, 150 mg/kg i fullfôr til andre dyrearter og i melkeerstatning 200 mg/kg, både når den gis som eneste fôr eller som tilskuddsfôr.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 22. juli 2023. Den er gitt til preparatet og er ikke knyttet et spesielt firma.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Godkjenningen av dette preparatet fører til at fôrindustrien får flere sinkpreparater til samme formål å velge blant. Flere sinkkilder er allerede godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, og  grenseverdiene for største tillatte innhold i fôr er ikke endret. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte bedriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Da det allerede er godkjent flere sinkkilder til bruk i fôr til alle dyrearter, vil det være opp til fôrindustrien om de tar i bruk dette preparatet. Da preparatet inneholder både methionin og sink må vurderingen av bruk også ta hensyn til dyras behov for methionin. Det varierer mellom dyrearter, og behovet for tilsetning vil avhenge av hvilke råvarer som inngår i fôrblandingene. Godkjenningen medfører uansett flere valgmuligheter for sinkkilde i fôr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 636/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0636

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2013
Frist returnering standardskjema: 16.08.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.09.2013
Høringsfrist: 08.11.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker