Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EU) nr. 724/2013 av 26. juli 2013 som endrer forordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder spesifikasjoner for visse sukkeralkoholer...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 724/2013 av 26. juli 2013 som endrer forordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder spesifikasjoner for visse sukkeralkoholer...

Commission Regulation (EU) No 724/2013 of 26 July 2013 amending Regulation (EU) No 231/2012 as regards specifications on several polyols ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.08.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

 Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for mannitol produsert ved hydrogenering (E 421(i)) og mannitol produsert ved fermentering (E 421 (ii)). Mannitol (E421 (i)) endres fra «mannitol (E 421(i))» til «mannitol med hydrogenering» for å klargjøre og skille de to forskjellige produksjonsmetodene. Spesifikasjonene for sukkeralkoholen isomalt (E 953) endres til å gjelde både krystallisert form og isomalt i vannløsning. Vannløsningen må inneholde 60 % isomalt. I renhetskriteriene for sukkeralkoholer blir analysemetoden for mineralrester først og fremst klorid- og sulfittrester og sulfittaske endret til en analysemetode basert på ledningsevne (konduktivitet), og med henvisning til den felles europeiske farmakopé for å analysere rester av mineraler i sukkeralkoholer. Den nye analysemetoden er en enklere, mer kostnadseffektiv og mer miljøvennlig metode. Som følge av dette er spesifikasjoner for tilsetningsstoffene sorbitol (E 420 (i)), sorbitolsirup (E 420 (ii)), mannitol (E 421 (i)), mannitol produsert med fermentering (E421 (ii)), isomalt (E 953), maltitol (E 965 (i)), maltitolsirup (E 965 (ii)), xylitol (E 967) og erytritol (E 968) endret. I henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be om vurdering fra EFSA for å oppdatere unionslisten over tilsetningsstoffer i mat, bortsett fra når oppdateringen ikke er egnet til å ha en effekt på menneskers helse. Endringene i spesifikasjonene endrer ikke eksponering og medfører dermed ingen økt helsemessig risiko. Det er derfor ikke søkt uttalelse fra EFSA.     

Merknader

Rettslige konsekvenser Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet i øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

   Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 724/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0724

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.08.2013
Frist returnering standardskjema: 13.09.2013
Dato returnert standardskjema: 16.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2013
Høringsfrist: 06.10.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen