Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav til utstyr som skal screene væske

Kommisjonsbeslutning C(2013)2045 av 17. april 2013 som endrer Kommisjonsbeslutning C(2010)774 med hensyn til screening av væske, spray og geleer på EU-lufthavner...

Commission Implementing Decision of 17.4.2013 amending Commission Decision C(2010) 774 as regards the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.08.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Beslutningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen 17. april 2013 og trådte i kraft i EU fra den dato statene ble notifisert om regelverket. 

Sammendrag av innhold

Vedlegget til kommisjonsbeslutning C(2013)2045 fastsetter tilleggsbestemmelser om gjennomføringen av sikkerhetskontroll av væske, nærmere bestemt krav til deteksjonskapasitet på LEDS (Liquid Explosives Detection) utstyr, standard 3. Dette gjelder teknisk utstyr.

Informasjonen i vedlegget er gradert KONFIDENSIELT (CONFIDENTIEL EU INFORMATION) og det kan av den grunn ikke gjøres rede for detaljene i regelverket.

Beslutningen vil bli gjort tilgjengelig for de aktørene som har et berettiget behov for informasjon om innholdet.

Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 som igjen har hjemmel i EF-traktaten art. 80.2.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter.

For Avinor/OSL og de private lufthavnene vil de nye kravene i all hovedsak kun innebære behov for oppdatering av software på allerede innkjøpt utstyr. Kostandene knyttet til dette regelverket er derfor begrenset sammenlignet med situasjonen hvis denne rettsakten ville innebære krav om utskiftning av utstyr.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett gjennom endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært behandlet av Spesialutvalget for transport. 

På grunn av sakens karakter, som innebærer at innholdet ikke kan gjøres alminnelig kjent, vil det ikke bli gjennomført alminnelig åpen høring. Saken er gjort kjent for de aktører som har berettiget behov for informasjon om saken. Beslutningen er ikke kunngjort i Official Journal.

Luftfartstilsynet har opprettet en nasjonal hørings- og referansegruppe bestående av representanter fra Oslo Lufthavn, Torp lufthavn, Widerøe's Flyveselskap, Avinor og Luftfartstilsynet. Formålet med høringsgruppen er å identifisere de konsekvenser regelverket knyttet til sikkerhetskontroll av væske kan tenkes å få, samt sikre en hensiktsmessig gjennomføring av regelverket i Norge.

Vurdering

EU-regelverket på securityområdet er basert på at det samme regelverket er gjennomført på alle lufthavner innenfor EU-/EØS-området, dvs. såkalt "one-stop security". Dette medfører at passasjerer som flyr innenfor EU-/EØS-området bare behøver å gå gjennom én sikkerhetskontroll, og at passasjerene kan forholde seg til det samme regelverket, uavhengig av hvilken flyplass de er på. Den nye rettsakten utgjør en del av dette systemet. Norge har implementert øvrig regelverk på området og er en del av området som omfattes og praktiserer "one-stop security".

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning ble implementert i norsk rett 3. mars 2014 med hjemmel i luftfartsloven og forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/2045/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/774/EU
Celexnr.: 32013D2045

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2013
Frist returnering standardskjema: 17.07.2013
Dato returnert standardskjema: 02.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 025/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 03.03.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.03.2014

Lenker

Til toppen