Safety List

Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerer om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise...

Regulation establishing the Community list of air carriers which are subject to an operation ban within the community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordning inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.  Forordning 659/2013 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 11. juli 2013 nr. 898 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Gammel sak - gjennomføring av endringsforordning 1146/2012; oppdatert til gjennomføringsnotat ifm. rydding av databasen.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og  rådsforordning  (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Merknader

Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012, 1146/2012 og 659/2013.

Kommisjonsforordning (EF) nr 1146/2012 er den tjueførste oppdatering av listen og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety list består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som med gitte restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 25. til 27. juni 2013.

Philippine Airlines fra Filipinene og Conviasa fra Venezuela stod tidligere på sikkerhetslistens Anneks A. De er nå fjernet fra Anneks A ettersom de kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Alle operatører som er sertifisert i Den demokratiske republikken Kongo, Indonesia (med unntak for 6 operatører), Kirgisistan, Filipinene (med unntak for Philippine Airlines), Mosambik og Sudan står fra tidligere av på sikkerhetslistens Anneks A. De nevnte statene har sertifisert nye operatører med AOC og alle disse operatørene er nå tatt inn i Anneks A.

Luftfartsmyndighetene i Den demokratiske republikken Kongo, Filipinene, Indonesia og Sudan har fratatt AOC fra en eller flere operatører som stod på Anneks A. Disse operatørene er derfor fjernet fra Anneks A.

Air Madagascar står på Anneks B. De har nå fått et nytt luftfartøy som er unntatt fra Anneks B.

Air Astana fra Kazakhstan står på Anneks B. De har nå sluttet å operere Fokker 50 og denne typen luftfartøy er derfor tatt bort fra Anneks B.

Det er ingen nye operatører ført opp i Anneks B.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 659/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0659

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.07.2013
Frist returnering standardskjema: 22.08.2013
Dato returnert standardskjema: 17.07.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 11.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.11.2013

Lenker