Vet- hest

Kommisjonens gjennemføringsvedtak av 31. juli 2013 om endring av bilag II til vedtak 93/195/EØF om standardhelsesertifikatet ved gjeninnførsel til EU av registrerte hester som har vært midlertidig utført i en periode på under 30 dager for veddeløp, konkurranser og kulturelle arrangementer ...

Commission Implementing Decision of 31 July 2013 amending Annex II to Decision 93/195/EEC as regards the model of the health certificate for the re-entry into the European Union of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of less than 30 da...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.08.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder endring av vedlegg II til vedtak 93/195/EØF, som omhandler dyrehelsekrav og sertifikatmodell for tilbakeføring av registrerte hester til EU, som har deltatt i konkurranser, løp eller andre kulturelle begivenheter i tredjeland. Endringen gjelder hester som returnerer innen 30 dager.

Det er behov for å tilpasse sertifikatmodellen i i vedlegg II til vedtak 93/195/EØF til den den standardiserte modellen for helsesertifikater for import av levende dyr, sæd og embryo i Kommisjonsvedtak 2007/240/EF.   Rettsakt 416/2013/EU medfører en tilpasning av sertifikatet for tilbakeføring av hester til denne standardiserte formen. Rettsakten inneholder en overgangsordning i forhold til hvor lenge gamle sertifikatmodeller kan benyttes. I tillegg oppdateres vedtak 93/195 vedlegg II for endringer som følge av forordning (EU) nr. 2010/266 som gjelder enkelte juridiske avklaringer for import fra områder i Kina, og tredjelandsbetegnelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av hestefamilien. Endringsforskrift fastsatt av Mattilsynet 12. august 2013.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen i sertifikatmodellene medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for tilsynet eller for næringen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0416/2013
Celexnr.: 32013D0416

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker