DREG

Kommisjonsbeslutning 18. april 2013 om opprettelsen av en ekspertgruppe for datalagring...

Commission decision of 18 April 2013 on setting up an experts group on best practice in the implementation of electronic communications data retention for the investigation, detection and prosecution of serious crime ('the data retention experts group')...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2013

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Ekspertgruppen for "beste praksis" vedrørende EUs datalagringsdirektiv etablert 6. september 2013 og avholdt sitt første møt 8. oktober 2013. Gruppen skal bestå av maksimum 20 medlemmer, per i dag er 19 medlemmer oppnevnt. Oppnevnelsen er personlig basert på ønsket kompetanse fra hovedsaklig justissektor, ekombransje og personvernarbeid mv. Oppnevnelsen er for tre år. 

EFTA - sekretariatet er representert i gruppen, som observatør.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen etablerte, ved beslutning 18. april 2013, en ny ekspertgruppe for utveksling av informasjon om teknologiske endringer i ekomtjenester og -nett, og utvikling i relevante regulatoriske krav for datalagringsdirektivet mv. Gruppen skal også bidra til å påse at direktivet oppfyller det opprinnelige tiltenkte formål, herunder identifisere problemstillinger som dukker opp på nasjonalt og internasjonalt nivå av teknisk og praktisk karakter knyttet til gjennomføring av direktivet. Gruppen skal se etter "beste praksis", utrede og offentliggjøre veiledere om slik praksis. Fokus for gruppens arbeid vil hovedsaklig være på justissektoren og ekombransjen.

I Norge vedtok stortinget 15. april 2011 at datalagringsdirektivet skulle innlemmes i EØS-avtalen. Implementeringen er fortsatt ikke gjennomført i EØS-avtalen. Saken har flere ganger blitt trukket fra dagsorden i EØS-komiteen av Island, grunnet at Island har ønsket å avvente revisjon medd videre av direktivet.  Det foreligger foreløpig ingen avklaring fra islandsk side. At datalagringsdirektivet foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen har ingen betydning for innføring av regler for datalagring i norsk rett. Dette vurderes heller ikke å ha direkte betydning for EFTA-landenes eventuele deltakelse i denne ekspertgruppen.

Merknader

Rettsakten har ingen konsekvenser for norsk lovgivning og har heller ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge, utover kostnader forbundet med en eventuell norsk deltakelse i gruppen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært behandlet i SU kommunikasjoner ennå.

Vurdering

Dette åpner i første rekke for eksperter fra også EFTA land å delta direkte i EU-kommisjonens ekspertgruppe, dersom dette anses dom formålstjenelig og en har tilgjengelig kandidater som oppfyller kriteriene på individnivå og det er "plass" i gruppen på det aktuelle tidspunktet, jf. at det er satt et tak på deltakelse av 20 personer og at gruppen per tiden har 19 medlemmer. All informasjon fra gruppens arbeid skal være offentlig, og EFTA sekretariatet deltar som observatør.

Det vurderes som mest aktuelt å delta med person(er) fra enten ekomindustrien eller fra justissektoren.

Beslutningen har ikke fått eget Celexnr og gjenfinnes ikke i Official journal, men kan leses her: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/data-retention/docs/20130418_data_retention_expert_group_decision_en.pdf

Konklusjon

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel, og anbefales inntatt i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst

Andre opplysninger

Gruppen er hovedsaklig å anse som en fortsettelse av kommisjonens ekspertgruppe fra 2008, hvor mandatet utløp i desember 2012. I tillegg til EFTA-sekretariatet var både SD og JD representert i store deler av denne perioden. KRIPOS deltok med en fagperson som medlem i gruppen en kortere tid. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2013)2144
Rettsaktnr.: 2006/024/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/058/EF
Celexnr.: 32013DXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.12.2013
Frist returnering standardskjema: 20.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: