Endring av MCA-vedtaket

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU av 12. november 2013 som endrer kommisjonsvedtak 2008/294/EF om harmoniserte bruksvilkår for frekvenser til mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)...

Commission Implementing Decision 2013/654/EU of 12 November 2013 amending Commission Decision 2008/294/EC to include additional access technologies and frequency bands for mobile communications services on aircraft (MCA services)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2013

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen den 12. november 2013 og publisert i Official Journal of the European Union den 14. november 2013.

Beslutningen er behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 227/2014 datert 24. oktober 2014, gjeldende fra 1. november 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU som endrer kommisjonsvedtak 2008/294/EF om harmoniserte bruksvilkår for frekvenser til mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) ble vedtatt i EU den 12. november 2013. MCA-vedtaket (2008/294/EF) åpnet for kommersiell bruk av MCA-tjenester for GSM-systemer i 1800 MHz-båndet (1710-1785 / 1805-1880 MHz). Det ble i MCA-vedtaket tatt høyde for at beslutningen i fremtiden kunne bli utvidet til også å gjelde andre terrestrielle mobile kommunikasjonssystemer som opererer i henhold til andre standarder i andre frekvensbånd. Det er slik utvidelse som nå er vedtatt med gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU.

Formålet med reguleringen er å harmonisere de tekniske vilkårene for bruk av frekvenser for mobile kommunikasjonstjenester ombord i luftfartøy. Etter mandat fra Kommisjonen utarbeidet CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) den 8. mars 2013 en rapport (nr. 48) der det ble vurdert om drift av luftbårne UMTS-systemer og andre mulige teknologier som for eksempel LTE eller WiMax er teknisk kompatible med radiotjenester som kan bli berørt. CEPT-rapport 48 konkluderte med at det på de relevante tekniske vilkår vil være mulig å innføre UMTS og LTE i henholdsvis 2100 MHz-båndet (1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz) og 1800 MHz-båndet (1710-1785 / 1805-1880 MHz). Med gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU inkluderes disse teknologiene til å kunne benyttes på luftfartøy.

For å sørge for beskyttelse av allerede eksisterende radiotjenester er maksimal tillatt sendereffekt begrenset. Kravet til sendereffekt gjelder på alle faser av kommunikasjon, for GSM-mobilterminaler også under etablering av forbindelse. Minimumskrav til flyhøyde før systemene kan slås på er 3000 meter over bakken.

Gjennomføringsbeslutningen må være implementert i medlemslandenes regulering på et såkalt "ikke-interferensskapende og ikke-beskyttet grunnlag" senest 6 måneder etter beslutningens ikrafttredelse. Dette betyr at frekvensbruken ikke skal ha beskyttelse mot forstyrrelser fra annen lovlig bruk av frekvenser og at frekvensbruken skal innrettes slik at den ikke reduserer kvaliteten på tjenester som opereres i medhold av individuelle frekvenstillatelser. Når det gjelder verdier som gjelder for maksimal e.i.r.p. utstrålt effekt utenfor flyet (fra nettkontrollenheten, basestasjon og node) i frekvensbåndet 2570-2690 MHz, så skal disse gjelde fra 1. januar 2017. Dette er den tiden en regner med at det tar før sertifisering av luftdyktighet er gjennomført for hver enkelt flytype.

Merknader
Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte), EU-Parlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumsvedtaket) og Kommisjonsbeslutning 2008/294/EF (MCA-vedtaket). Rettsakten er EØS-relevant. Kommisjonsbeslutning 2008/294/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 18. mars 2009 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 19. januar 2012 nr 77. om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) § 44. 2013/654/EU er gjennomført i norsk rett gjennom en endring i fribruksforskriften § 44 som trådte i kraft 28. april 2014, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd. Forslaget til endring i forskriften var på offentlig høring i perioden 21. februar til 7. april 2014. Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en er positiv til å gi tillatelser til bruk av frekvenser gjennom generelle tillatelser i forskrift, for slik å la brukerne få tilgang til frekvenser uten å måtte søke om individuell tillatelse.

EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke forventet at rettsakten vil få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning verken for private eller offentlige aktører.

Rettsakten faller inn i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende endringer på området både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT (den Europeiske Konferanse av Post- og Teleadministrasjoner) med CEPT-rapport 48 og gjennom observatørplass i RSC (Radio Spektrum Komitéen) i EU.

EU-Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av MCA-vedtaket som er vedtatt i EU, er viktig for å sikre at det kan tas i bruk ny teknologi - 3G- og 4G-kommunikasjon - i flyhøyder over 3000 meter over EU-territorier. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen  av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkvedtaket.  Beslutningen er i tråd med norsk frekvenspolitikk der en søker å bidra til effektiv bruk av frekvensressursene slik at formålet i ekomloven i størst mulig grad kan oppfylles.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst. 2013/654/EU er gjennomført i norsk rett gjennom fribruksforskriften § 44, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2013)7491
Rettsaktnr.: 2013/654/EU
Basis rettsaktnr.: 294/2008/EF
Celexnr.: 32013D0654

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 06.01.2014
Dato returnert standardskjema: 15.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.11.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 227/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.02.2014
Høringsfrist: 07.04.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.03.2015

Lenker