Forsiden

Fyrverkeridirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/29/EU av 12. juni 2013 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av pyrotekniske artikler (omarbeiding)...

Directive 2013/29/EF of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the marking available on the market of pyrotechnic articles (recast)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIX. Eksplosive varer til sivil bruk

Status

Direktiv 2013/29/EU ble vedtatt 12. juni 2013 og publisert i OJ 28. juni 2013.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2013/29/EU (fyrverkeridirektivet) fastsetter grunnleggende sikkerhetskrav som pyrotekniske artikler, som gjøres tilgjengelig på markedet, må oppfylle. Formålet er å styrke sikkerheten gjennom blant annet felles regler for merking og dokumentasjon. Direktiv 2013/29/EU er en omarbeiding av direktiv 2007/23/EF om markedsføring av pyrotekniske artikler. Omarbeidingen er gjort som følge av EUs varepakke og arbeidet med å harmonisere regelverket om markedsføring av varer i EØS. Direktiv 2007/23/EF oppheves fra 1. juli 2015.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Direktiv 2013/29/EU er hjemlet i artikkel 114 i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler er gjennomført i norsk rett ved forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler og i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Direktiv 2013/29/EU vil kun kreve mindre endringer i disse forskriftene. 

Økonomiske/administrative konsekvenser: Rettsakten antas å ikke ha økonomiske konsekvenser.

Gruppe 2: Direktiv 2013/29/EU vurderes å falle inn under gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handelfrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for handelsforenkling.    

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.         

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)764
Rettsaktnr.: 2013/29/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/768/EF
Celexnr.: 32013L0029

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.07.2013
Frist returnering standardskjema: 22.08.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker