Glutenhjemmel

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1155/2013 av 21. august 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne, hva angår opplysninger om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler...

Commission Delegated Regulation (EU) No 1155/2013of 21 August 2013amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on theprovision of food information to consumers as regards information on the absence or reducedpresence of gluten in food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne. I matinformasjonsforordningen artikkel 36 sies det at opplysninger som gis på frivillig basis ikke skal villede forbrukeren, ikke være forvirrende eller tvetydige og om nødvendig være basert på relevante vitenskaplige data. I artikkel 36 nr. 3 gis Kommisjonen hjemmel til å vedta gjennomføringsrettsakter om visse frivillige opplysninger. I nr. 4 gis Kommisjonen anledning til utvide listen i nr. 3.

I forordning (EF) nr. 41/2009 gis det regler for merking av matvarer med opplysninger om reduksjon eller fravær av gluten. Denne forordningen blir opphevet 20. juli 2016 på grunn av ny forordning (EU) nr. 609/2013 om matvarer til spesifikke grupper. Det vil også etter 20. juli 2016 være behov for fortsatt å kreve merking av matvarer med innholdet av gluten på en måte som ikke villeder eller forvirrer forbrukerne. Derfor må Kommisjonen få hjemmel til å kunne etablere nye bestemmelser om merking med innhold av gluten. I matinformasjonsforordningen artikkel 36 nr. 3 har det derfor blitt tilføyd et nytt pkt. d), som gir Kommisjonen myndighet til å fastsette bestemmelser om opplysninger om fravær eller redusert innhold av gluten i matvarer.

Rettsakten har trådt i kraft i EU.


Merknader
Rettslige konsekvenser for Norge:
Rettsakten vil kreve endring i forskriften som gjennomfører matinformasjonsfordningen. Matinformasjonsforordningen er foreløpig ikke tatt inn i Eøs-avtalen. Rettsakten har følgelig ingen konsekvenser på nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer matinformasjonsforordningen som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen gir kun hjemmel til å utarbeide regler om merking av gluteninnhold i matvarer.

Mattilsynet anser at forordningen på eget grunnlag er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1155/2013
Basis rettsaktnr.: 1169/2011
Celexnr.: 32013R1155

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.11.2013
Frist returnering standardskjema: 12.12.2013
Dato returnert standardskjema: 17.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 216/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2014
Høringsfrist: 15.11.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker