Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Import - muslinger fra Peru - forlengelse 2013

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/636/EU av 31. oktober 2013 om endring av vedtak 2008/866/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru beregnet på humant konsum, når det gjelder gyldighetstiden...

Commission Implementing Decision 2013/636/EU of 31 October 2013 amending Decision 2008/866/EC on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.12.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 31. oktober 2013, med ikrafttredelse 6. november 2013.

Sammendrag av innhold

Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru.

Bakgrunnen for forbudet er at det er påvist utbrudd av hepatitt A-virus blant folk i EU. Utbruddet kommer fra inntak av muslinger fra Peru, som er smittet hepatitt A-virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.

Det er likevel tillatt å importere:

- kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet,

- muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b).

Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene.

På bakgrunn av at muslinger fortsatt anses å være en fare for folkehelsen forlenger beslutning 2013/636/EU gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EF fra 30. november 2013 til 30. november 2014.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom en endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Dette er fordi forskriften er fastsatt uten noen utløpsdato, jf. regelverksprosedyren til Mattilsynet.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forlengelsen av importforbudet fremstår som fornuftig i forhold til at Peru fortsatt ikke har fått kontroll på hepatitt-A utbruddene i muslinger.Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også tatt inn i vedlegg II kapittel XII i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/636/EU
Celexnr.: 32013D0636

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 08.11.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen