Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sikkerhet ved visse barnestoler

Kommisjonsbeslutning 2013/121/EU av 7. mars 2013 om sikkerhetskrav som skal oppfylles i europeiske standarder for visse barnestoler i henhold til direktiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet...

Commission Decision 2013/121/EU of 7 March 2013 on the safety requirements to be met by European standards for certain seats for children pursuant to Directive 2001/95/EF of the European Parliament and of the Council on general product safety...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Kommisjonsbeslutningen trådte i kraft 28. mars 2013.

Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger. For det formålet, fastsetter direktivet et alminnelig sikkerhetskrav for forbrukerprodukter, som understøttes av en definisjon av "sikkert" produkt.

I henhold til direktiv 2001/95/EF artikkel 3.2, skal et forbrukerprodukt anses å være sikkert, med hensyn til risikoaspektene som standarden omfatter, når det er i samsvar med harmoniserte standarder. Med harmonisert standard menes europeisk standard utarbeidet av europeiske standardiseringsorganisasjoner på bakgrunn av mandat fra EU-kommisjonen og som er publisert i De Europeiske Fellesskaps Tidende i henhold til direktivets artikkel 4. Europeiske standarder skal utarbeides på grunnlag av krav som skal sikre at produkter som er i overensstemmelse med standardene oppfyller de alminnelige sikkerhetskravene i direktiv 2001/95/EF artikkel 3.

Kommisjonsbeslutning 2013/121/EU inneholder definisjoner og sikkerhetskrav til visse barnestoler som skal ivaretas i europeiske standarder, jf. direktiv 2001/95/EF artikkel 4 (1) (a).   

Den europeisk standarden EN 14988-1:2006 (del 1: Sikkerhetskrav) og EN 14988-2:2006 (del 2: Testmetoder) for høye barnestoler trenger en revisjon. Særlig må risikoene med hensyn til fall og sammenfiltring adresseres.

Den europeiske standarden EN 1272:1998 (sikkerhetskrav og testmetoder) for barnestol som kan henges på bord er ikke referert i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nasjonale standarder som gjennomfører denne anses derfor ikke å være sikre etter produktsikkerhetsdirektivet.

Det finnes i dag ingen standard for barnestol som kan monteres på stol.

Det er behov for å stille krav som skal sikre at barnestolene oppfyller de alminnelige sikkerhetskravene i produktsikkerhetsdirektivet artikkel 3.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Basisrettsakten, direktiv 2001/95/EF, er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Økonomiske/administrative konsekvenser:  De økonomiske konsekvensene av økte sikkerhetskrav antas å være beskjedne.

Gruppe 3: Kommisjonsbeslutning 2013/121/EU vurders å tilhøre gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.


 

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/121/EU
Basis rettsaktnr.: 2001/95/EF
Celexnr.: 32013D0121

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2013
Frist returnering standardskjema: 08.05.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen