SOLVIT-rekommandasjonen

Kommisjonens rekommandasjon 2013/461/EC av 17.9.2013 om prinsippene som styrer SOLVIT...

Commission Recommendation 2013/461/EC of 17.9.2013 on the principles of governing SOLVIT...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2013

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rekommandasjon 2013/461/EC ble vedtatt av Europakommisjonen 17.9.2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS avtalen 2. desember 2016.

Sammendrag av innhold

Rekommandasjon 461/2013 inneholder prinsippene som skal styre arbeidet i SOLVIT og erstatter rekommandasjon 893/2001 som dannet grunnlaget for opprettelsen av SOLVIT-nettverket. SOLVIT er et uformelt og gratis hjelpenettverk som hjelper bedrifter og privatpersoner med å finne løsninger på problemer som skyldes at nasjonale myndigheter i et annet EØS-land ikke anvender EØS-retten korrekt. Det finnes et SOLVIT-senter i hvert EU- og EØS/EFTA-land som samarbeider om å løse de konkrete sakene.

Europakommisjonen har vedtatt en ny rekommandasjon for å tilpasse grunnlaget for arbeidet i SOLVIT til den utviklingen som har skjedd siden opprettelsen i 2001. Både saksmengden og type saker har endret seg mye de siste årene, og behovet for å synliggjøre SOLVIT har økt. Dette har skapt et behov for å klargjøre hva slags type saker SOLVIT skal behandle, og hvordan sakene skal behandles av de forskjellige SOLVIT-sentrene. Europakommisjonen har derfor med den nye rekommandasjonen vedtatt en ny definisjon av hva slags saker SOLVIT behandler, og den setter også en del minimumsstandarder for behandlingen av SOLVIT-sakene i de forskjellige SOLVIT-sentrene.

Det norske SOLVIT-senteret er lokalisert i Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har deltatt i SOLVIT-nettverket siden det ble opprettet i 2001, og har hatt et jevnt antall henvendelser årlig siden starten. Vi har i de siste årene blant annet sett en økning i antall personsaker, og ser således behov for de tilpasninger som gjøres i den nye rekommandasjonen.


Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:TFEU art. 292

Rettslige konsekvenser: Vi kan ikke se at det vil være nødvendig med noen endring i norsk lov som følge av at rekommandasjonen innlemmes i EØS-avtalen. Rekommandasjonen tas inn som en rettsakt som avtalepartene skal ta i betraktning.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Innlemmelse av rekommandasjon 461/2013 anses ikke å ha økonomiske konsekvenser. Vi kan heller ikke se at en innlemmelse av den nye rekommandasjonen vil kreve tilpasninger av organiseringen av SOLVIT-arbeidet i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rekommandasjonen er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.  

Vurdering

Dette er en ikke-bindende rettsakt som kun henstiller landene til å etterleve rettsaktens innhold. Vi er ikke juridisk forpliktet til å etterleve innholdet i rettsakten, og vi er heller ikke forpliktet til å innlemme den i EØS-avtalen. NFD har vurdert det slik at vi bør innlemme rettsakten i EØS-avtalen fordi Norge er med i SOLVIT-nettverket, og har forpliktet seg til å delta i samarbeidet. Rekommandasjon 461/2013 erstatter en gammel rekommandasjon om SOLVIT som vi den gang innlemmet i EØS-avtalen. Vi ønsker derfor å innlemme den nye rekommandasjonen for å vise at SOLVIT er et viktig redskap for å fremme fri bevegelighet i det indre marked, og at Norge som en samarbeidspartner i SOLVIT-nettverket stiller seg bak det arbeidet som gjøres der. Ut fra denne bakgrunn er rekommandasjon 461/2013 vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/461/EU
Basis rettsaktnr.: 2013/461/EU
Celexnr.: 32013H0461

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2013
Frist returnering standardskjema: 31.01.2014
Dato returnert standardskjema: 17.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 241/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker