Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Uønsket stoff i fôr

Kommisjonsanbefaling 2013/67/67 av 4. november 2013 som endrer anbefaling 2006/576/EF om T-2 og HT-2 toksin i fôrblandinger til katter...

Commission Recommendation 2013/67/67 of 4 November 2013 amending Recommendation 2006/576/EC as regards T-2 and HT-2 toxin in compound feed for cats...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

T-2 og HT-2 er toksiner som produseres av ulike Fusarium-arter. T-2 toksinet omsettes raskt til ulike metabolitter, og HT-2 er den viktigste av dem. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert de anbefalte grenseverdiene for innhold av T-2 og HT-2 toksin i fôr til ulike dyrearter. Deres konklusjon er at gjeldende grenser for toksinene i fôr til drøvtyggere, kaniner og fisk vil ha ubetydelig effekt på dyrehelse og velferd. For gris, fjørfe, hester og hunder har innhold i fôret i tråd med de anbefalte grenseverdiene liten betydning for dyrehelse og velferd. Katter er imidlertid svært følsomme for T-2 og HT-2 toksin. Selv om det foreligger lite dokumentasjon, anbefaler EFSA at grensen for T-2 og HT-2 toksin i kattefôr, i sum, reduseres til 0,05 mg/kg fôr med vanninnhold på 12%.

Det pågår for tiden innsamling av analyseresultater i hele EØS-området for å få bedre informasjon om den relativt høge forekomsten av T-2 og HT-2 toksin i korn og kornprodukter og om konsekvensene av prosessering av korn til mat og fôr har.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører at Mattilsynet endrer anbefalt grenseverdi for T-2 og HT-2 toksin i fôr til katter i vår anbefaling om innhold av mykotoksiner i fôr. Rettsakten tas inn i EØS-avtalen, men endrer ingen forskrift. Det vil imidlertid bli orientert om endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da det allerede er prøvetaking og analyser for mykotoksiner i fôrvarer. Mattilsynet rapporterer allerede analyseresultatene til EFSA.

Produsenter av kattefôr må forholde seg til den anbefalte grenseverdien, men da det benyttes lite kornprodukter i fôret, skaper ikke endringen problemer for dem. Siden grenseverdien er en anbefaling, kan en ved fortynning tilpasse ferdigfôrblandingen ved å velge fôrmidler med lavt eller ubetydelig innhold av T-2 og HT-2 toksiner.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Anbefalte grenser for innhold av T-2 og HT-2 toksin i kattefôr reduseres, og det vil være en fordel for kattenes helse og velferd. Med muligheten til å blande ut fôret, slik at totalinnholdet av mykotoksiner i ferdigfôrblandingen ligger under anbefalt grense, er ikke anbefalingen begrensende for fôrindustrien. Rapportering til EFSA av analyseresultater for mykotoksininnhold i korn og kornprodukter er svært nyttig, og Norge bidrar årlig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/637/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013H0637

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2013
Frist returnering standardskjema: 19.12.2013
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen