EØS-notatbasen

Atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenster

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr 1203/2012 av 14. desember 2012 om atskilt salg av regulerte internasjonale gjestingstjenster på sluttbrukernivå innen Fellesskapet ...

Commission implementing regulation (EU) No 1203/2012 of 14 December 2012 on the separate sale of regulated retail roaming services within the Union ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2013

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt 14. desember 2012 og trådte i kraft for EU-landene 4. januar 2013.

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 20. mars 2015 og trådte i kraft for EØS EFTA-landene 21. mars samme år. Endring av ekomforskriften § 2-7 21. april 2015 gjennomfører forordningen i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjennomfører artikkel 5(2) i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 13. juni 2012 om gjesting i offentlig mobilnett i Fellesskapet. Med forordning nr. 531/2012 ble det innført en plikt for nasjonale tilbyder til å legge til rette for at egne kunder skal få tilgang til å kjøpe regulerte nettgjestingstjenester (tale, SMS og data) som en pakke fra en alternativ nettgjestingstilbyder. Det følger videre av forordningen at verken nasjonale tilbydere (hjemmenettet) eller det besøkte nettets tilbyder, skal hindre gjestende kunder i å få tilgang til regulert datanettgjesting som leveres direkte av en alternativ nettgjestingstilbyder.

Formålet med gjennomføringsforordningen er å sikre konsistent og samtidig implementering i EU av atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester på sluttbrukernivå.

Gjennomføringsforordningen oppstiller detaljerte regler for en teknisk løsning for gjennomføringen av atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester på sluttbrukernivå. Forordningen oppstiller også detaljerte regler når det gjelder den nasjonale tilbyders plikt til å informere gjestende bruker om muligheten til å velge nettgjestingstjenester levert av en alternativ nettgjestingstilbyder.

Per i dag tilbys nettgjestingstjenester på sluttbrukernivå samlet som en pakke med nasjonale mobiltjenester. Det nye regleverket gir brukerne mulighet til å velge alternative tilbydere av regulerte nettgjestingstjenester og til kjøpe disse nettgjestingstjenestene atskilt fra nasjonale mobiltjenester.

Atskilt salg av regulerte gjestingstjenster skal gjennomføres gjennom en kombinasjon av en single IMSI løsning (en form for videresalgsløsning) og en løsning med tilgang til lokal datagjesting i et besøkt mobilnett. Avgivende nettgjestingstilbyder plikter, i samarbeid med mottakende nettgjestingstilbyder, å legge til rette for at en bruker som velger å kjøpe nettgjestingstjenester fra en alternativ tilbyder, får tilgang til nettgjestingstjenestene fra sistnevnte tilbyder innen én arbeidsdag. Ved tilgang til lokal datagjesting i et besøkt mobbilnett, skal den alternative tjenesten tilbys fra det tidspunkt mottakende nettgjestingstilbyder sender en henvendelse til avgivende nettgjestingstilbyder.

Bruker skal kostnadsfritt kunne bytte til eller mellom alternative nettgjestingstilbydere.

Kommisjonen skal i forbindelse med evalueringen av forordningen om internasjonal gjesting i offentlige mobilnett, jf. artikkel 19 i forordning nr. 531/2012, også vurdere effektiviteten av den valgte tekniske løsningen for å implementerer atskilt salg av regulerte gjestingstjenster, jf. artikkel 7 i gjennomføringsforordningen.

Forordningen skal gjelde fra 1. juli 2014 og til 30. juni 2022.

Merknader

Det rettslige grunnlaget for rettsakten er Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett.

Forordning nr 531/2012 ble gjennomført i norsk rett i  forskrift av 2. juli 2012 nr. 728 om endring av forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste, og trådte i kraft 7. desember 2012. Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. Forordningen faller inn under rettsakter i "gruppe 2" (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Forordningen vil måtte innlemmes i EØS-avtalen og det vil være nødvendig med en endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon.

Rettsakten vil ha økonomiske konsekvenser for norske mobiltilbydere i form av nødvendig system- og nettverksutviklingsarbeid. Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge.

Vurdering

Rettsakten legger til rette for gjennomføring av regelverket som gir billigere mobiltjenster for norske brukere på reise innenfor fellesskapet. Norge har vært positiv til reguleringen som siden 2007 har bidratt til å redusere prisene for å bruke mobilt brukerutstyr (mobiltelefon, PC, nettbrett) på reise innenfor fellesskapet.

Post- og teletilsynet har deltatt i arbeidsgruppen i BEREC som har utarbeidet en "opinion" om valg av metode for dekobling. Forordningen er i tråd med de anbefalinger BEREC kom med i september 2012.

Konklusjon

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel, og anbefales inntatt i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1203/2012
Basis rettsaktnr.: 531/2012
Celexnr.: 32012R1203

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2012
Frist returnering standardskjema: 05.02.2013
Dato returnert standardskjema: 28.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2013
Høringsfrist: 26.04.2013
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.03.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: