Ekvivalenser mellom førerkortklasser

Kommisjonsvedtak om ekvivalenser mellom førerkortklasser...

Commission Decision of 18 December 2012 on equivalences between categories of driving licences...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.02.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonen vedtok 18. desember 2012 vedtak om ekvivalenser for førerkortklasser. Vedtaket opphever vedtak 2008/766/EF.

Bakgrunnen for vedtaket er innføringen av direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv) fra 19. januar 2013.

Med tredje førerkortdirektiv ble nye førerkortklasser innført i EØS-området. Det er et prinsipp i tredje førerkortdirektiv at førerkort utstedt innenfor EU/EØS skal anerkjennes i alle medlemsland. Ekvivalensvedtaket gir en oversikt over førerkortklasser som gjaldt før 19. januar 2013 og hva disse tilsvarer i de nye førerkortklassene. Førerett utstedt før tredje førerkortdirektiv gir rett til korresponderende klasse etter 19. januar 2013.

I vedlegg 1 til vedtaket følger oversikt over tidligere gjeldende førerkortklasser i alle medlemslandene, inkludert Norge. Prinsippet om gjensidig anerkjennelse innebærer at også førerkort som er utstedt før direktivet trådte i kraft skal anerkjennes. Gjensidig anerkjennelse gjelder imidlertid ikke nasjonale klasser. 

Vedtaket innebærer at henvisningen i førerkortforskriften § 8-1 må endres slik at det henvises til vedtak 2013/21/EU. Vegdirektoratet vil sende dette på høring sammen med enkelte andre endringer i førerkortforskriften.  

Utover at henvisningen i førerkortforskriften må endres anses kommisjonsvedtaket ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering

Vedtaket er EØS-relevant og vurderes som akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/21/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EF
Celexnr.: 32013D0021

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2013
Høringsfrist: 15.06.2013
Frist for gjennomføring:

Lenker