EØS-notatbasen

Endringsbestemmelser om rederiprestasjoner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1205/2012 av 14. desember 2012 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 802/2012 hva gjelder rederiprestasjoner...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1205/2012 of 14 December 2012 amending Commission Regulation (EU) No 802/2010 as regards the company performance...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Endringsforordningen ble vedtatt i EU den 14. desember 2012.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonens implementeringsbeslutning 1205/2012 endrer forordning 802/2010 som handler om rederienes og deres skips prestasjoner i havnestatskontroll. det etableres  kriterier for rangering av prestasjonsnivå for lister som the European Maritime Safety Agency (EMSA) publiserer.

Beslutningen endrer nevnte forordning artikkel 3(2). Vurderingsperioden settes nå til 36 måneder, i stedet for de tidligere  3 eller 6 sammenhengende måneder i løpet av de siste 36 månedene. Med endringene vil vurderingsperioden for rederienes prestasjoner være hele perioden på 36 sammenhengende måneder forut for publiseringen. Hensikten er å gjøre listen mer målrettet, slik at listen bedre viser rederiets prestasjoner over tid. Det forutsettes at sammenhengende svake prestasjoner over så lang tid vil kunne demonstrerer manglende vilje eller evne til å forbedre seg.

Merknader

Forordning 802/2010 er gjennomført i norsk rett i havnestatskontrollforskriften (FOR-2010-12-30-1849) § 5 tredje ledd. Forordningen gjelder i sin helhet som norsk rett. Det vil være behov for å gjøre en mindre forskriftsendring slik at forskriften også gjennomfører forordning 1205/2012. 

Rettsakten tilhører gruppe 2, ved at det vil være behov for en mindre forskriftsendring som ikke i vesentlig grad griper inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Sjøfartsdirektoratet har forelagt endringsforordningen for hovedorganisasjonene, og vi har ikke mottatt innspill. Forordningen er vedtatt etter behandling i EUs Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) hvor Norge er medlem.

Vurdering

Hensikten med forordningen er å gjøre listene over rederienes prestasjoner mer målrettet. Fokus for publiseringen blir de aller svakeste rederiprestasjonene som har pågått over lengre tid.  Forordningen vil kunne gjennomføres uten at det vil være behov for større forskriftsendringer, og har ingen administrative og økonomiske konsekvenser for administrasjonen. 

Konklusjon: Rettsakten er relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1205/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2012
Frist returnering standardskjema: 31.01.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: