Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenningen av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff til fisk unntatt laksefisk (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 95/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pedicoccus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for all fish other than salmonids (holder of the authorisation Lallemand SAS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppem Andre zootekniske tilsetningsstoffer. Det er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktegris, avvent smågris, laksefisk og reker. Godkjenningessøknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De uttaler at preparatet har effekt i fôr til all fisk, ved å stabilisere fiskens kroppsform og reduserer forekomsten av deformerte bein. Tryggehten ved bruk ble vurdert ved tidligere godkjenning og er ikke gjentatt nå. Det er satt en nedre grense for innhold i fullfôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 22. februar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk i fôr til andre dyrearter.

Fiskefôrindustreien får nå anledning til å bruke det godkjente preparatet i fôr til alle fiskearter, mens før bare til laksefisk. Utvidet bruksområde kan medføre en innsparing, både mht. lagerhold og kostnader ved eventuelt å måtte ha ulike preparater til formålet. Foreløpig produseres det lite fôr til andre fiskearter enn laksefisk i Norge, men det kan endre seg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 95/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0095

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2013
Frist returnering standardskjema: 01.03.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.03.2013
Høringsfrist: 30.04.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker