Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 103/2013 av 4. februar 2013 som endrer forordning (EF) nr. 786/2007 når det gjelder navnet på godkjenningsinnehaveren for et preparat av endo-1,4-beta-mannase EC 3.2.1.78 (Hemicell)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 103/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EC) No 786/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-mannase EC 3.2.1.78 (Hemicell)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Firmaet ChemGen Corp., representert ved Disproquima S.L. har overdratt eierrettighetene til et enzympreparat, endo-1,4-beta-mannase EC 3.2.1.78, med handelsnavn Hemicell, til Eli Lilly and Company, Ltd. Endringen av godkjenningsinnehaver er en rent administrativ sak, men i rettsakter som omhandler Hemicell, må navnet på innehaveren endres. European Food Safety Authority, EFSA, er bare orientert om endringen, da preparatet og alle andre betingelser ved godkjenningen er uendret. Dette medfører også at eksisterende lager av preparatet, som er merket med firmanavnet ChemGen Corp. før 24. februar 2013, kan brukes opp. Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Hemicell, som er produsert før denne rettsakten trer i kraft i EU, 24. februar 2013, og er merket med tidligere godkjenningsinnehavers navn, kan brukes opp. Derfor får heller ikke rettsakten konsekvenser for fôrindustrien eller brukerne. Det er ressurssparende og helt forsvarlig å bruke opp eksisterende preparat, når det er uendret.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 103/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2013
Frist returnering standardskjema: 01.03.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.03.2013
Høringsfrist: 30.04.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker