Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 105/2013 av 4. februar 2013 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 når det gjelder navnet på godkjenningsinnehaveren til dimethylglycin natriumsalt...

Commission Implementing Regulation (EU) No 105/2013 of 4 February 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of dimethylglycin sodium salt...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Firmaet Taminco N.V. innehar godkjenningen for et preparat av dimethylglycin natriumsalt, klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, ved forordning (EU) nr. 371/2011. Firmaet har nå endret navn til Taminco BVBA, og det er derfor nødvendig å endre navn på godkjenningsinnehaveren for dette preparatet i forordningen som angår det. Endringen er av ren formell art, da det ikke er foretatt andre endinger i godkjenningen. Det medfører også at eksisterende lager av preparatet, merket med firmaets tidligere navn og er produsert før 24. febraur 2013, kan brukes opp. Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.


Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 20005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet av dimethylglycin natriumsalt er uendret, og det som er produsert med firmaets tidligere navn før 24. februar 2013, kan brukes opp. Rettsakten får derfor heller ingen konsekvenser for fôrindustrien eller brukerne. Det er ressurssparende og helt forsvarlig å bruke opp lagervaren av preparatet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er repesentert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 105/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0105

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2013
Frist returnering standardskjema: 01.03.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.03.2013
Høringsfrist: 30.04.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: