Grenseverdi for histamin i fiskesaus

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1019/2013 av 23. oktober 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 hva gjelder histamin i fiskerivarer...

Commission Regulation (EU) No 1019/2013 of 23 October 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 as regards histamine in fishery products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler grenseverdien og prøvefrekvensen for histamin i fiskesaus. Formålet er å harmonisere EUs regelverk i henhold til Codex Alimentarius standard. Endringen i Codex Alimentarius standarden ble gjort etter informasjonen om forbrukereksponering, presentert i en vitenskapelig rapport av European Food Saftey Authority (EFSA) "Scientific Opinion on risk based control of biogenic amine formation in fermented foods". Grenseverdien (M) for histamin i fiskesaus ble satt til 400 mg/kg, som er noe høyere enn for andre fiskerivarer, på bakgrunn av et mindre inntak av fiskesaus enn for eksempel fiskefilet. Prøvefrekvensen for fiskesaus er satt lavere enn for andre fiskerivarer. En prøve er nok for fiskesaus, mens det for andre fiskerivarer kreves 9 prøver. Man tillater færre tester på fiskesaus på grunn av at produktet er flytende og histaminet derfor forventes å være jevnt fordelt i sausen.   

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Rettsakten gir ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene, privat sektor eller forbrukerne, fordi endringen ikke senker, men hever grenseverdien for histamin. Det blir også en forenklet prøvetaking for fiskesaus.

Rettsakten bidrar til å gjøre regelverket rundt histamin i fiskerivarer mer logisk og lettere å forstå, spesielt når fiskesaus skilles ut i en egen kategori 1.27 a).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet støtter harmoniseringen av grenseverdien og prøvetakingsfrekvens for histamin i fiskesaus med Codex Alimentarius standarden på bakgrunn av en vitenskapelig rapport gjort av European Food Safety Authority (EFSA).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1019/2013
Basis rettsaktnr.: 2073/2005
Celexnr.: 32013R1019

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 06.12.2013
Dato returnert standardskjema: 24.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.07.2013
Høringsfrist: 03.10.2013
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker