Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Interkalibrering II

Kommisjonsbeslutning 2013/480/EU av 20 september 2013 som, i henhold til Eurpaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, etablerer verdiene for medlemslandenes klassifiseringssystemer som et resultat av interkalibreringen og som opphever beslutning 2008/915/EF

Commission Decision of 20 September 2013 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Decision 2008/915/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og erstatter tidligere rettsakt om interkalibrerte verdier (2008/915/EC). Interkalibreringsarbeidet har pågått gjennom flere år under vanndirektivets Common Impementation Strategy. Det er etablert egne geografiske grupper, der landene har samarbeidet om indekser og klassegrenser for utvalgte vanntyper som de har felles med sine naboland. Norge har i hovedsak samarbeidet med Sverige og Finland, men også med Storbritannia og Irland.

Det er et krav i direktivet om at alle land som har felles vanntyper skal interkalibrere grenseverdier mellom tilstandsklassene svært god og god tilstand og mellom god og moderat tilstand for alle kvalitetselementer. For noen kvalitetselementer blir tilstanden uttrykt ved hjelp av flere parametere. Da skal klassegrensene for hver parameter interkalibreres.

Første fase av interkalibreringen ble avsluttet i 2007 med kommisjonsbeslutning i 2008. Andre fase ble avsluttet i 2012 med kommisjonsbeslutning i september 2013. Sammenlignet med kommisjonsbeslutningen fra 2008 inneholder den fra 2013 en del nye parametere med grenseverdier. De fleste er helt nye mens noen erstatter parametere fra første beslutning. For noen parametere inneholder beslutningen fra 2013 nye, justerte grenseverdier for parametere som også var med i 2008-beslutningen. I Annex 1 til beslutningen er oppført grenseverdier for de kvalitetselementene som er ferdig interkalibrert. I Annex 2 er oppført de kvalitetselementene som er delvis interkalibrert, det betyr at enkelte parametere er ferdigstilt for kvalitetselementer som må ha flere parametere. Medlemslandene har frist til utgangen av 2016 på å ferdigstille kvalitetselementene i annex 2.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i Europaparlaments og Rådets direktiv 2000/60/EF, om fastsettelse av rammer for fellesskapets vannpolitikk (vanndirektivet), spesielt punkt 1.4.1(ix) i vedlegg V til direktivet. Vanndirektivet er gjennomført i norsk rett ved egen forskrift (vannforskriften). Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Rettsakten griper ikke vesentlig inn i norsk handlefrihet (gruppe 2).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke være problematisk for Norge. Vi har gjennom flere år deltatt i interkalibreringsarbeidet, og dette har bidratt til at indekser og klassegrenser er tilpasset norske forhold. Klassegrensene er viktige for å fastslå grensen mellom ulike miljøtilstander etter vanndirektivet og vannforskriften, henholdsvis grensen mellom "svært god" og "god" tilstand og mellom "god" og "moderat" tilstand. For de vanntypene som bare finnes i Norge, fastsetter vi verdiene selv, i samsvar med de generelle definisjonene for tilstandsklassene i vannforskriften. Verdiene fra den forrige kommisjonsbeslutningen om interkalibrering er inntatt i vedlegg Va til vannforskriften og inkludert i det norske klassifiseringssystemet. Denne nye rettsakten erstatter tidligere interkalibrerte verdier og krever endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge. Dette betyr at det må foretas noen endringer i eksisterende tabeller, lages noen nye tabeller og så kan det også være aktuelt å ta ut det som var med i beslutningen fra 2008 og som ikke er med i beslutningen fra 2013.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/480/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/60/EF
Celexnr.: 32013D0480

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2013
Frist returnering standardskjema: 05.12.2013
Dato returnert standardskjema: 06.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 195/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen