Ny TSI OPE

Kommisjonsbeslutning 2012/757/EU av 14. november 2012 vedrørende en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet "drift og trafikkstyring" i det europeiske jernbanesystemet og endring av beslutning 2007/756/EF...

Commission Decision 2012/757/EU of 14 November 2012 concerning the technical specification for interoperability relating to the "operation and traffic management" subsystem of the rail system in the European Union and amending Decision 2007/756/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.03.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 14. november 2012, og publisert i Eu-tidende 15. desember 2012. Den trer i kraft 1. januar 2014. Det samme gjelder endringene i beslutning 2007/756/EF.

Ved EØS-komiteens beslutning 122/2013 ble vedtaket tatt inn i EØS-avtalen 14. juni 2013. Den 17. juni 2013 fastsatte Statens jernbanetilsyn forskrift som gjennomfører beslutningen i norsk rett med virkning fra 1. januar 2014. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2012/757/EU om tekniske spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det europeiske jernbanesystemet (heretter Vedtaket) ble gjort 14. november 2012 og publisert dagen etter. Vedtaket erstatter tidligere vedtak 2011/314/EU og 2008/231/EC om «drift og trafikkstyring» for hhv konvensjonell og høyhastighets jernbane, og endrer tidligere vedtak 2007/756/EC om nasjonale kjøretøyregistre. Vedtaket utvider virkeområdet fra TEN-T-nettet til hele det europeiske jernbanenettet (the rail system in the European Union), i henhold til artikkel 8 i direktiv 2008/57/EC (samtrafikkdirektivet).  

Vedtaket består av en fortale 8 artikler og to vedlegg, et vedlegg med selve TSIen (med ytterligere 23 vedlegg) og et vedlegg med endringer i tidligere vedtak 2007/756. 

Artikkel 1 fastslår at spesifikasjonene for drift og trafikkstyring er gitt i vedlegget til Vedtaket. 

Artikkel 2 gir medlemslandene en notifiseringsplikt for 1) avtaler med lokale jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere, 2) bi- og multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere eller sikkerhetsmyndigheter (tilsynsmyndigheter), samt 2) internasjonale overenskomster («agreements») mellom Medlemslandene og tredjeland som gjelder virkeområdet til TSIen. Tidligere notifikasjoner iht vedtakene 2006/920/EC, 2008/231/EC og 2011/314/EC oppfyller denne notifiseringsplikten.  

Artikkel 3 pålegger medlemslandene å oppdatere sine nasjonale implementeringsplaner iht. kapittel 7 i vedlegget til Vedtaket. De oppdaterte implementeringsplanene skal sendes til medlemslandene og kommisjonen innen 31. desember 2014.  

Artikkel 4 opphever tidligere vedtak 2008/231/EC og 2011/314/EC om TSI for «drift og trafikkstyring» for hhv høyhastighets og konvensjonell jernbane, med virkning fra 1. januar 2014. 

Artikkel 5 gjelder endringer i tidligere vedtak 2007/756/EC om nasjonale kjøretøyregister, og gjør vedlegg II til Vedtaket gjeldende som vedlegg til vedtak 2007/756/EC. Endringene gjelder kjøretøymerking og trår i kraft fra 1. januar 2014. Gjennomføringsplanen som er utarbeidet i henhold til tidligere TSI-utgaver må oppdateres innen 31. desember 2014 i henhold til artikkel 5. 

Artikkel 6 pålegger det Europeiske jernbanebyrået (ERA) å publisere lister for kjøretøykoder iht artikkel 5. ERA skal holde disse listene oppdaterte og skal holde kommisjonen om endringer i disse, og kommisjonen skal orientere medlemslandene om dette i RISC-komiteen. 

Artikkel 7 gjelder ikrafttredelse fra 1. januar 2014. Artikkel 8 adresserer vedtaket til medlemslandene. Beslutningen medfører reelt sett ingen nye forpliktelser for medlemslandene sammenlignet med de beslutningene/TSIene som den avløser.  

Merknader

Vedtakene 2007/756/EC, 2008/231/EC og 2011/314 er implementert i norsk rett ved forskrifter av Statens jernbanetilsyn, og disse forskriftsendringene trer i kraft samtidig somvedtaket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket vil ha liten betydning for Jernbaneverket og togselskapene/trafikkutøvere i Norge, da kravene fra tidligere TSIer videreføres uten endringer av betydning. Utvidelsen av virkeområdet har ingen betydning for Norge da gjeldende TSIer på området i praksis gjelder hele det nasjonale jernbanenettet. Det vil i forbindelse med oppdateringen av den nasjonale gjennomføringsplanen kunne tas hensyn til innføringen av endrede/nye prosesser og delsystemer hos jernbanevirksomhetene i tråd med prinsippene i TSIens kapittel 7. Statens jernbanetilsyn antar at dette ikke krever vesentlige endringer i virksomhetenes sikkerhetsstyringssystem, da TSIens krav i hovedsak skal være innarbeidet allerede. For Statens jernbanetilsyn vil en eventuell gjennomføring av rettsakten medføre ubetydelige administrative konsekvenser, da gjeldende TSIer på området er implementert i norsk rett, og det allerede er utarbeidet en nasjonal gjennomføringsplan.  

Vedtaketer implementert i norsk rett ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd. 

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen har ikke vært forelagt togselskapene eller Jernbaneverket da det ikke medfører vesentlige endringer. Statens jernbanetilsyn har vært representert i arbeidsgruppen i ERA som utarbeidet forslaget til rettsakt. Tilsynet har ikke hatt innvendinger mot å ta rettsakten inn i EØS-avtalen. 

Vurdering

Sammenslåing av TSIer til en, med et utvidet virkeområde til hele det europeiske jernbanesystemet, vil bidra til et enklere og mer enhetlig regelverk på området, og behovet for nasjonale regler vil bli mindre. Når jernbanevirksomhetene implementerer bestemmelsene i sine sikkerhetsstyringssystemer vil dette også styrke jernbanesystemets samtrafikkevne. Kostnadene ved å gjennomføre beslutningen er minimale da ikke er vesentlige endringer i kravene. Jernbanetilsynet må oppdatere den nasjonale gjennomføringsplanen slik at den tar hensyn til virksomhetenes behov. Samlet sett vil det derfor være positivt å gjennomføre rettsakten.  

Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Det er nå tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/757/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32012D0757

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2012
Frist returnering standardskjema: 28.01.2013
Dato returnert standardskjema: 20.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 17.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.06.2013

Lenker