Safety List

Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerer om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise...

Regulation establishing the Community list of air carriers which are subject to an operation ban within the community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i safety-listen (altså forordning 474/2006) i norsk rett samtidig med ikrafttredelse i EU. Forordning 1146/2012 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordning 2111/2005.

Forordning 1146/2012 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift 12. desember 2012 nr. 1239 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og  rådsforordning  (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Merknader

Kommisjonsforordningen 474/2006 inneholder den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning 473/2006 hjemlet i forordning 2111/2005.

Forordning 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012 og senest ved 1146/2012.

Kommisjonsforordning 1146/2012 er den tjuende oppdatering av listen og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety-listen består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som med visse restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 20. til 22. november 2012.

Alle operatører som er sertifisert hjemmehørende i Eritrea står nå på sikkerhetslistens Anneks A, ettersom luftfartsmyndigheten i Eritrea ikke lengre kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Alle operatører som er sertifisert i Republikken Kongo, Den demokratiske republikken Kongo, Ekvatorial Guinea, Indonesia (med unntak for 6 operatører), Kirgisistan og Filippinene står fra tidligere av på sikkerhetslistens Anneks A. De nevnte statene har sertifisert nye operatører med AOC og alle disse operatørene er nå tatt inn i Anneks A.

Alle operatører som er sertifisert i Mauretania stod tidligere i Anneks A. Luftfartsmyndigheten i Mauretania opprettholder nå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå og alle operatører sertifisert i Mauretania er derfor fjernet fra Anneks A.

Luftfartsmyndighetene i Honduras, Rwanda, Republikken Kongo, Kasakhstan og Kirgisistan har fratatt AOC fra en eller flere operatører som tidligere har stått opplistet i Anneks A. Disse operatørene er derfor fjernet fra Anneks A.

Jordan Aviation fra Jordan stod tidligere i Anneks B, oppført med 8 av deres luftfartøy. Operatøren opprettholder nå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå og operatøren er derfor fjernet fra Anneks B.

Air Astana fra Kasakhstan står opplistet i Anneks B. De har i forbindelse med siste oppdatering fått økt antall luftfartøy som er unntatt fra Anneks B.

Det er ingen nye operatører oppført i Anneks B.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1146/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1146

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: