Uønsket stoff i fôr

Kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2013 av 5. februar 2013 som endrer vedlegg I til Europaparlamentets og rådets direktiv 2002/32/EF om maksimumsgrenser for melamin i kjæledyrfôr på boks...

Commission Regulation (EU) No 107/2013 of 5 February 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for melamin in canned pet food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Melamin er blant de uønskede stoffene det er satt maksimumsgrense for innhold av i fôr. Grenseverdien er i dag 2,5 mg/kg fôr, beregnet ut fra et vanninnhold i fôret på 12%. Melamin blir brukt som belegg på innsiden av bokser som emballasje for rått kjæledyrfôr, og likeså til matvarer. Det har vist seg at melamin kan migrere fra boksen til fôret/maten. Codex Alimentarius Commission har satt en spesiell migrasjonsgrense på 2,5 mg melamin/kg både for fôr og mat på boks i den formen de omsettes. I EUs fôrregelverk er imidlertid grenseverdien for innhold av melamin satt ut fra et bestemt tørrstoffinnhold i fôret, dvs. 12% vann.

Det er vist at melamin kan migrere fra boksen over i rått kjæledyrfôr i mengder som overstiger grensen for fôrvarer, beregnet med 12% vanninnhold. Ut fra vitenskapelig vurdering er det funnet forsvarlig å sette samme grenseverdi for kjæledyrfôr på boks, slik det omsettes, på samme måten som for mat. Grenseverdien for tillatt innhold vil altså gjelde uavhengig av vanninnholdet i kjæledyrfôr på boks, slik det omsettes. Endringen tas inn i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF, og den trer i kraft i EU 25. februar 2013. Endringen er foretatt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Kontroll av melamin i fôr endres ikke, ut over at grenseverdien gjelder uavhengig av tørrstoffinnhold i kjæledyrfôr på boks. Tidligere ville kjæledyrfôr på boks med høgere vanninnhold enn 12 %, ha en lavere grense for tillatt innhold av melamin enn tørrfôret.

Fôrindustrien kan med større trygghet omsette kjæledyrfôr på boks, da det er akseptert at melamin kan migrere fra boksen til fôret. Høgere tillatt melamininnhold i fôret, betyr ikke at fôret er ulovlig forurenset, men at det er uungåelig overføring av melamin fra boks til fôr. Det blir nå samme grenser for melamin i kjæledyrfôr, som i boksmaten mennesker spiser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemenet, Helse- og omsorgsdepartemenet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 107/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0107

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2013
Frist returnering standardskjema: 01.03.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.03.2013
Høringsfrist: 30.04.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen