Vet-KSP i Latvia

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/91/EU av 18. februar 2013 som endrer vedtak 2008/855/EF når det gjelder dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Latvia...

Commission Implementing Decision of 18 February 2013 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Latvia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.02.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 27. februar 2013 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2013/91/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2008/855/EU som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området.

Latvia informerte i november 2012 kommisjonen om at det var påvist klassisk svinepest på villsvin og i hobbybesetninger i landets områder mot Russland og Hviterussland. Latvia har derfor innført tiltak for utryddelse av sykdommen i samsvar med direktiv 2001/89/EF som fastsetter slike tiltak. De berørte områder er avgrenset og konkret angitt i vedlegg til 2013/91/EU. Områdene er videre underlagt restriksjoner og tiltak i samsvar med bekjempelsesplan godkjent av kommisjonen. 


Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av kjøtt til Norge fra de berørte områder forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/91/EU
Celexnr.: 32013D0091

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 27.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen