Administrasjon av luftfartøysoperatører 2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2013 av 29. januar 2013 om endring av forordning (EU) nr. 748/2009 om listen av luftfartøysoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF...

COMMISSION REGULATION (EU) No 109/2013 of 29 January 2013 amending Regulation (EU) No 748/2009 on the list of aircraft operators that performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the ad...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 29. januar 2013. Rettsakten må raskt innlemmes i EØS-avtalen. Rettsakten krever ikke særskilt nasjonal gjennomføring da klimakvoteforskriften § 1-5 annet ledd bare henviser generelt til "listen over luftfartøysoperatører slik den er innlemmet i EØS-avtalen". Det er dermed ikke nødvendig å endre forskriften hver gang det vedtas en ny liste i EU.

Sammendrag av innhold
Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartøysoperatørene i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartøysoperatørene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Kvoteplikten avhenger av om operatøren utfører flyvninger som faller innenfor Annex I. Operatører som står på listen kan falle utenfor kvoteplikten, og operatører som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar.

Rettsakten fastslår hvilke operatører som skal administreres av Norge. Til sammen 44 operatører er i henhold til listen oppført under Norge, og skal dermed forholde seg til norske myndigheter når det gjelder blant annet tildeling og utdeling av klimakvoter, utslippsrapportering og innlevering av klimakvoter til oppgjør for kvoteplikten. I tillegg administrerer Norge operatøren CHC Helicopter som ikke står på listen.

Air Manas (Russland), Al Thani Abdulla (Qatar), Donghai Jet Company (Kina) og Sunshine Air SVCS (Australia) er nye operatører på Norges liste for 2013, mens Kenn Borek Air (Canada) og Nordavia (Russland) er tatt av Norges liste.

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet).

Når det gjelder økonomiske og administrative kostnader, vil administrasjonskostnadene bli høyere for land som har ansvar for mange operatører. Norge har ansvar for få operatører sammenlignet med de fleste andre land. Eventuelle Kyotokvoter som luftfartøysoperatørene leverer til oppgjør for kvoteplikt skal samles i en felles pott før de fordeles. Enkeltland får med andre ord ikke fordeler av at de tilfeldigvis administrerer mange operatører. Antallet kvoter hvert land får anledning til å selge er også uavhengig av hvor mange operatører landet administrerer. Salgskvotene fordeles i stedet ut fra 2010-utslippene, nærmere bestemt ut fra hvor stor andel av de kvotepliktige operatørenes 2010-utslipp som tilskrives hvert enkelt land.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (på skriftlig prosedyre), der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en oppdatering av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)000
Rettsaktnr.: 0109/2013
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32013R0109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2013
Frist returnering standardskjema: 25.03.2013
Dato returnert standardskjema: 12.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.05.2013

Lenker