Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid/ikke-inkludering

Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU av 23. november 2012 om å ikke inkludere bifenthrin til produkttype 18 i vedleggene I, I A eller I B i direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2012/728/EU of 23 November 2012 concerning the non-inclusion of bifenthrin for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU ble vedtatt 23. november 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 ble det etablert en liste over stoffer som skal vurderes i forhold til oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet bifenthrin var omfattet av listen i forordning (EF) nr. 1451/2007. Bifenthrin har vært vurdert i forhold til bruk i produkttype 18 som omfatter insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr. 
Medlemsstatene og Kommisjonen har vurdert rapporten som ble utarbeidet for bifenthrin. Tilsvarende som for beslutninger om å inkludere stoffer i de omtalte vedleggene er det også grundige og omfattende prosesser i forkant av beslutninger om å ikke inkludere aktive stoffer i vedlegg I, IA eller IB i biociddirektivet. Vurderingen av bifenthrin viste at bruk av dette aktive stoffet  i biocidprodukter (dvs produkttype 18) ville medføre uakseptabel risiko for vannmiljøet. Det ble derfor konkludert med at bifenthrin ikke skal kunne brukes som aktivt stoff i biocidprodukter som benyttes som insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Forbudet gjelder fra 1. mai 2013.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU vil skje ved tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring biocidforskriften.

Gruppe 2: Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. 

Vurdering

Kommisjosnbeslutning 2012/728/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0728/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012D0728

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.01.2013
Frist returnering standardskjema: 28.02.2013
Dato returnert standardskjema: 22.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen