Britisk auksjoneringsplattform

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1042/2012 av 7. november 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 for å nevne en britisk auksjoneringsplattform

Commission Regulation (EU) No 1042/2012 of 7 November 2012 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 7. november 2012.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning nr. 102/2014 av 16. mai 2014.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 8-1. 

Sammendrag av innhold

I henhold til klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) skal klimakvoter som ikke tildeles vederlagsfritt til de kvotepliktige, selges i kvotemarkedet gjennom auksjonsprinsippet. Klimakvoteauksjoner reguleres gjennom auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010), som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen vedtok 7. november 2012 en endring av auksjoneringsforordningen. Endringene gjelder først og fremst etablering av en egen britisk auksjonsplattform. Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Etableringen av en egen britisk auksjonsplattform vil således ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. I forordningen gis det i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010). Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen krever en endring i klimakvoteforskriftens § 8-1, slik at det fremgår av denne bestemmelsen at auksjoneringsforordningen, som endret ved denne rettsakten, gjelder som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av Spesialutvalget for miljø (skriftlig prosedyre med frist 14. februar 2013), der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er av en teknisk karakter, berører ikke Norge direkte og det trengs ingen materielle tilpasninger til denne forordningen. Forordningen anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1042/2012
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32012R1042

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2013
Frist returnering standardskjema: 22.02.2013
Dato returnert standardskjema: 18.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.06.2014

Lenker