CSM Overvåking

Kommisjonsforordning 1078/2012 (EU) om en felles sikkerhetsmetode for overvåking utført av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere etter innvilgelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning og enheter med ansvar for vedlikehold...

Commission regulation (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers after receiving a safety certificate or a safety authorisation and by entities in charge of maintenance...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 16. november 2012 og publisert i EU-tidende 17. november 2012 og trådte i kraft samme dag. Forordningen anvendes i EU fra 7. juni 2013.

Forordningen er gjennomført i norsk rett igjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn den 2. juli 2013. 

Sammendrag av innhold

Forordningen skal muliggjøre en effektiv ledelse av jernbanesikkerheten i forbindelse med drift og vedlikehold, og så vidt det er mulig bidra til å forbedre sikkerheten. Den skal gjøre det enklere å på et tidlig stadium identifisere manglende etterlevelse som kan resultere i ulykker. Jernbanevirksomhetene skal overvåke om det etablerte sikkerhetssystemet gir de resultater som forventes og forordningen skal også bidra til å lette adgangen til markedet ved at overvåkningsprosessen blir harmonisert.  

Bakgrunn

Forordningen bygger på sikkerhetsdirektivet (Directive 2004/49/EC), og det er fastslått i direktivets artikkel 6 at det skal utarbeides utfyllende krav i form av felles sikkerhetsmetoder (Common Safety Methods (CSM)). Denne forordningen er CSM on monitoring og skal etablere felles rutiner for overvåking av sikkerhetssystemet til jernbanevirksomheter. ”CSM on monitoring” er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av ERA på oppdrag fra kommisjonen. Arbeidet ble startet opp siste halvår 2010, og jobbet parallelt med ”CSM on monitoring” og ”CSM on supervision” (Regulation No. 1077/2012). Forslag til lovtekst ble sendt kommisjonen i desember 2011, og forordningen ble vedtatt formelt 16. november 2012. Implementeringsfrist i EU er satt til 7. juni 2013. Norge har deltatt i utarbeidelse av forslaget til forordning.  Kort beskrivelse av innholdet"CSM on monitoring" gir utfyllende bestemmelser for hvordan foretak skal overvåke overensstemmelse med krav gitt både fra myndighetene og sikkerhetskrav virksomheten selv hat satt. Forordningen utdyper hvordan begrepsbruk i sikkerhetsdirektivet innen blant annet sikkerhetsstyring og utvikling av systemer for sikkerhetsstyring skal forstås. Forordningen inneholder en blanding av funksjonskrav, dvs. krav som beskriver hensikten med overvåkning av sikkerhetsstyringen, og enkelte detaljert krav for hvordan denne overvåkningen bør foregå. 

Merknader

Forordningen vil ha liten betydning for norsk regelverk og praksis. De aller fleste kravene er allerede stilt i sikkerhetsstyringsforskriften. Kravene til egen overvåkning av sikkerhetsstyringen har vært sentralt tema ved gjennomføring av inspeksjoner, revisjoner og andre tilsynsformer. Statens jernbanetilsyn har forventinger til at virksomhetene har etablert velfungerende systemer for overvåkning av egen sikkerhetsstyring.   Forordningen vil ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser ettersom kravene fins i eksisterende norsk regelverk. Den vil først og fremst berøre jernbaneforetakene, men etterlevelse må følges opp av tilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader

To høringsinstanser hadde merknader. Den ene mener at forordningens artikkel 4 er uklar og den andre mener at bestemmelsene om handlingsplan i forordningens vedlegg pkt. 4, 5 og 6 er uklare.

Vurdering

Forordningen vurderes å ikke ha konsekvenser for Norge, og er EØS-relevant og akseptabel. Forordningen er ikke av prinsipiell betydning.     

Andre opplysninger

Statens jernbanetilsyn har gjennomført forordningen som forskrift 2. juli 2013.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1078/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2012
Frist returnering standardskjema: 03.01.2013
Dato returnert standardskjema: 04.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2013
Høringsfrist: 21.05.2013
Frist for gjennomføring: 14.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 02.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.07.2013

Lenker