CSM Tilsyn

Kommisjonsforordning 1077/2012 av 16. november 2012 om en felles sikkerhetsmetode for nasjonale sikkerhetsmyndigheters tilsyn i etterkant av utstedelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning...

Commission Regulation (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate or safety authorisation...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 16. november 2012 og publisert i EU-tidende 17. november 2012 og trådte i kraft samme dag. Forordningen vil anvendes i EU fra 7. juni 2013.

Forordningen er vedtatt som norsk forskrift 2. juli 2013

Sammendrag av innhold Forordningen gir detaljerte regler for gjennomføringen av tilsyn med innehavere av sikkerhetssertifikat. Forordningen oppstiller den nødvendige ramme og prosess for at tilsynet kan gjennomføres i tråd med de grunnleggende prinsippene om proporsjonalitet og gjennomsiktighet. Målet er at tilsynet skal bli likt i alle medlemslandene og på den måten hindre forskjellsbehandling. Metodikken er ikke ulik den Norge har lagt til grunn i gjeldende forskriftsverk og vil dermed ikke medføre store endringer. 

Bakgrunn

Forordningen bygger på sikkerhetsdirektivet (Directive 2004/49/EC), og det er fastslått i direktivets artikkel 6 at det skal utarbeides utfyllende krav i form av felles sikkerhetsmetoder (Common Safety Methods (CSM)). Denne forordningen er CSM on supervision og skal etablere felles rutiner for gjennomføringen av tilsyn med jernbanevirksomheter i Europa. ”CSM on supervision” er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av ERA på oppdrag fra kommisjonen. Arbeidet ble startet opp siste halvår 2010, og jobbet parallelt med ”CSM on supervision” og ”CSM on monitoring” (Regulation No. 1078/2012). Forslag til lovtekst ble sendt kommisjonen i desember 2011, og forordningen ble vedtatt formelt 16. november 2012. Implementeringsfrist i EU er satt til 7. juni 2013. Norge har deltatt i utarbeidelse av forslaget til forordning. Kort beskrivelse av innholdet "CSM on supervision" gir utfyllende bestemmelser for hvordan statens jernbanetilsyn skal drive tilsyn med jernbanevirksomhetenes sikkerhetsarbeid. Forordningen inneholder krav til hvordan tilsynet skal etablere strategier og planer for gjennomføringen av tilsyn med jernbanevirksomhetene. Strategiene og planene skal være offentlige. I tillegg stilles det krav til styring av kompetanse hos tilsynet. Tilsynet skal etablere avgjørelseskriterier på hvordan de overvåker, fører tilsyn og reagerer ved brudd på regelverket, og disse skal offentliggjøres. Teknikker for tilsynet omfatter dokumentkontroll, personintervjuer, vurdering av resultatet av sikkerhetsregimet både totalt sett og av de enkelte delene av sikkerhetssystemet. Etterlevelse av denne forordningen kan bli fulgt opp av ERA gjennom arbeidet med Cross Audit Scheme, hvor et sentralt revisjonsteam nedsatt av ERA gjennomfører en revisjon av et lands jernbanetilsyn.   

Merknader

Forordningen kan ha noe påvirkning på arbeidet med tilsyn med jernbanevirksomhetene, og da mest innen tydeliggjøring av strategier for tilsynsarbeidet og offentliggjøring av disse. Det vil ikke innebære noen større økonomisk eller administrativ byrde, ettersom dette er arbeid som allerede gjøres ved tilsynet. Det handler først og fremst om synliggjøring av utført arbeid og metoder for fremtidig tilsyn. Forordningen legger opp til en økt koordinering av tilsynsaktiviteter med andre land. Den metodikken som beskrives i forordningen er allerede i bruk i Norge i tillegg til Sverige og Danmark. På dette grunnlaget vil også konsekvensene av å innføre forordningen være minimale. 

Sakkyndige instansers merknader

Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forordningen

Vurdering

Forordningen vurderes å ikke ha konsekvenser for Norge, og er EØS-relevant og akseptabel. Forordningen er ikke av prinsipiell betydning.

Andre opplysninger

SJT har gjennomført forordningen som norsk forskrift 2. juli 2013.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1077/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1077

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2012
Frist returnering standardskjema: 03.01.2013
Dato returnert standardskjema: 04.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2013
Høringsfrist: 21.05.2013
Frist for gjennomføring: 14.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 02.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.07.2013

Lenker