Dimetyldikarbonat i alkoholhodige drikker

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1166/2012 7. desember 2012 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 av Europaparlamentet og -rådet med hensyn til bruk av dimetyl dikarbonat (E 242) i visse alkoholholdige drikker ...

Commission Regulation (EU) No 1166/2012 of 7 December 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of dimethyl dicarbonate (E 242) in certain alcoholic drinks...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. 

Endringen åpner på visse vilkår for bruk av E 242 Dimetyldikarbonat (DMDC) i brennevinsbaserte drikker under 15 vol %. Når alkoholinnholdet i drikkevarer går ned øker behovet for konservering, fordi varmebehandling (sterilisering/pasteurisering) fører til endringer i drikkevarens organoleptiske egenskaper er det et teknologisk behov for andre konserveringsmetoder / konserveringsmiddel enn ved begrenset pasteurisering. DMDC er effektiv mot sopp og bakterier og øker muligheten for en effektiv konservering av leskedrikker uten at aroma og smak endres.

Scientific Committee on Food (SCF) evaluerte DMDC (E 242) i 2001. SCF fant at DMDC brytes ned til produkter som anses totalt harmløse og det ikke medfører noen helsemessig risiko når bruksmengdene holdes under 250 mg/l. De aktuelle endringene vil derfor ikke ha en effekt på menneskers helse, og EFSA har av den grunn ikke blitt konsultert i forbindelse med endringene.

Endringene som fremgår av forordningen skal gjelde i EU allerede fra 28. desember 2012. Hoveddelen av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal imidlertid ikke gjelde før 1. juni 2013.

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1166/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1166

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2012
Frist returnering standardskjema: 10.01.2013
Dato returnert standardskjema: 19.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2013
Høringsfrist: 02.04.2013
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker