Forsiden

Endring i vedlegg -12

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1224/2012 av 18. desember 2012 om endring av Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004...

Commission Regulation (EU) No 1224/2012 of 18 December 2012 amending Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2013

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse i EØS-avtalen ved dens beslutning nr. 81/2013 av 3. mai 2013, som trådte i kraft 4. mai 2013.  Forskrift om endring i forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen trådte i kraft 17.7.2013 med virkning fra 4.5.2013, jf. FOR-2013-07-17-920.

Sammendrag av innhold

Etter artikkel 88 om oppdatering av vedlegg i Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger skal vedleggene til denne forordningen tas opp til revisjon med jevne mellomrom. Etter Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 92 om endring av vedlegg kan vedlegg 1-5 til gjennomføringsforordningen og vedlegg VI-IX til grunnforordningen etter anmodning fra Den administrative kommisjon endres ved en kommisjonsforordning.

Etter anmodning fra flere aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter har Kommisjonen 18. desember 2012 fattet vedtak om forordning nr. 1224 som endrer flere av vedleggene til de ovennevnte forordningene.

Artikkel 1 gjelder endringer av vedlegg til forordning (EF) nr. 883/2004. For det første endres vedlegg VI som omhandler lovgivning som skal koordineres etter særlige regler, såkalte type A ytelser. Dette gjelder uføreytelser som gis uavhengig av forutgående medlemstid. Vedlegget endres slik at rehabiliteringsytelser og uføreytelser for Ungarn og ytelser til unge uføre for Slovakia tilføyes. Sverige og Storbritannia endrer henvisninger til aktuelt lovverk hva gjelder sine oppføringer.

Videre endres vedlegg VIII til forordning (EF) 883/2004. Vedlegget omhandler tilfeller der pro rata beregning, dvs. at pensjonen beregnes forholdsmessig etter opptjeningstiden i det enkelte land, kan unnlates (del 1) fordi en pensjon etter nasjonale regler blir lik eller høyere enn en pensjon beregnet etter forordningens bestemmelser, eller hvor denne beregningsmåten ikke gjelder (del 2). I vedleggets del 1, endres angivelser og henvisninger til nasjonal lovgivning hva gjelder Østerrike og Sverige. I vedleggets del 2, tilføyes nye ytelser hva gjelder Danmark. Dette gjelder personlige pensjoner og enkelte gjenlevendepensjoner. For Sveriges del endres henvisningen til aktuelt nasjonalt lovverk.

Til slutt endres vedlegg IX til forordning (EF) 883/2004. Dette vedlegget omhandler ytelser og avtaler som åpner for anvendelse av artikkel 54 for å hindre at samme type ytelser gis på grunnlag av samme periode fra flere land, såkalt overlapping. I vedleggets del 1, som gjelder for ytelser av samme type hvor ytelsens størrelse ikke er avhengig av medlemskapets lengde, er henvisningen til aktuelt nasjonalt lovverk endret i den svenske oppføringen. I vedleggets del 2, som gjelder ytelser der størrelsen er fastsatt på grunnlag av en periode som har blitt fullført mellom tidspunktet da stønadstilfellets inntrådte og en senere dato, har Slovakia fjernet sin oppføring som gjaldt uførepensjon til personer som ble uføre som barn. I tillegg har Sverige endret sin oppføring, slik at den nå gjelder garanterte sykepenger og aktivitetspenger samt enkepensjon som er gitt på bakgrunn av opptjente perioder.

Artikkel 2 gjelder endringer av vedlegg til forordning (EF) nr. 987/2009. For det første endres vedlegg 1, som  omhandler gjennomføringsbestemmelser til bilaterale avtaler som forblir i kraft og nye bilaterlae gjennomføringsavtaler. I den oppførte avtalen mellom Spania og Portugal fjernes henvisningen til de administrative bestemmelsene om eksport av arbeidsledighetsytelser.

Videre endres vedlegg 3. Vedlegget omhandler medlemsstater som anvender rundsumoppgjør for refusjon av kostnader til naturalytelser. Italia og Malta strykes fra listen, og Kypros tilføyes på listen over slike medlemsstater.

Til slutt endres vedlegg 5. I dette vedlegget, som omhandler medlemsstater som gjensidig fastsetter maksimalt beløp for refusjon av arbeidsledighetsytelser, er Danmark tilføyd.

Etter artikkel 3 trer forordningen i kraft 20 dager etter publisering. Forordningen ble offentliggjort i OJ L 349 av 19. desember 2012  (dvs. ikrafttreden 8. januar 2013).

Merknader

Forordningen er vedtatt i medhold av forordning (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/2009. Rettsakten vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Gjeldende norsk rett på området

Trygdeområdet reguleres i Norge av en rekke lover hvorav den viktigste er lov av 28. februar 1997 om folketrygd.

Koordinering av trygdeytelser for personer som beveger seg over landegrensene er regulert i en rekke bi- og multilaterale avtaler, såkalte trygdavtaler, som Norge har inngått i henhold til folketrygdlovens § 1-3 mv. Det viktigste regelverket på dette området er nå EØS-avtalens bestemmelser. EØS-avtalens bestemmelser går ved motstrid foran bestemmelser i nasjonal lovgivning. Dette følger av EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 2.

Norske interesser

Endringene fremstår som lite kontroversielle, og vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett. Det dreier seg om justeringer av nasjonal teknisk og administrativ art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt.

Forhandlingssituasjonen

Rettsakten anses ikke som problematisk for norsk del. Rettsakten er EØS-relevant. Dette er også Kommisjonens mening, jf. merknaden i undertittelen ("Text with relevance for the EEA and for Switzerland).

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke få administrative, økonomiske, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser for Norge.

Konklusjon

Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1224/2012
Basis rettsaktnr.: 883/2004
Celexnr.: 32012R1224

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2012
Frist returnering standardskjema: 31.01.2013
Dato returnert standardskjema: 18.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.07.2013

Lenker